Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Vad är bygglovbefriat?

  Allt byggande regleras i plan- och bygglagen och man ska följa lagstiftningen. För att kunna bygga krävs normalt att man ansöker om bygglov eller gör en anmälan som det framgår nedan ger dock lagstiftningen möjligheten att även bygga utan lov och anmälan. Byggnadsåtgärderna ska trots det utföras enligt gällande lagstiftning och byggnadsregler.

  Attefallshus

  Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart.

  Anmälan och startbesked krävs

  Anmälan till kommunen och beslut om startbesked krävs för komplementbyggnad på 30 kvadratmeter, det så kallade Attefallshuset, tillbyggnad på befintligt hus med 15 kvadratmeter samt att inreda ytterligare en bostad.

  Vad är Attefallshus?

  Attefallshuset är ett 30 kvadratmeter stort komplementbyggnad som du kan bygga utan krav på bygglov, det krävs dock en anmälan till kommunen.

  • Högst 4 meters nockhöjd.
  • Ytan kan fördelas på flera byggnader.
  • Placera byggnaden i nära anslutning till huvudbyggnaden (samma formulering som för "friggebodar").
  • Byggnaden får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Du får uppföra byggnaden för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.
  • Du måste lämna in en anmälan till kommunen.

  Mer information finns att läsa om Attefallshus på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

  Kom ihåg att prata med din granne även om dina byggplaner inte kräver bygglov.

  Ändringar inomhus

  Ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar kräver inte bygglov eller anmälan så länge de inte berör byggnadens bärande delar. Om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller lokal för handel, hantverk eller industri krävs dock bygglov. Många invändiga ändringar kräver dock anmälan.

  Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

  Tak- och fasadändringar samt skärmtak
  Du kan utan lov färga om, byta fasad- eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Du får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om den sammanlagda takytan på tomten inte är större än 15 m2. Skärmtaket får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

  Murar, plank och staket
  I anslutning till bostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Staket och stängsel med upp till 110 cm höjd och minst 50% genomsikt kan anordnas utan bygglov. I tomtgräns är det viktigt att man kan ordna underhåll och skötsel i samförstånd med grannar.

  Altaner
  Altan utan tak med en golvnivå upp till 120 cm över mark kräver ej lov. Om du planerar att bygga en mycket stor altan eller bygga altanen högre än 120 cm över marken bör du kontakta någon handläggare på miljö- och byggkontoret.

  Friggebod
  I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp fristående friggebodar med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 m2. Den största höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

  "Friggebodsrätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

  Utanför sammanhållen bebyggelse

  En bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader.
  • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter.
  • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark.

  Minst 3 byggnader
  "Bebyggelse" är definierat i PBL som en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader. Enligt förarbetena till PBL avses med "samling" minst tre byggnader. Det framgår inte av förarbetena vilka sorters byggnader som ska räknas. Boverket anser därför att alla byggnader ska räknas. Det innebär att även mindre byggnader som till exempel komplementbyggnader ska räknas med. På grund av definitionen av bebyggelse måste en sammanhållen bebyggelse bestå av minst 3 byggnader.

  Utanför områden med "sammanhållen bebyggelse" utökas "lovfriheten" så att man får göra mindre tillbyggnader till bostadshus och uthusbyggnader utan bygglov. Man får också bygga fristående uthusbyggnader i närheten av bostadshuset. De nya byggnadsdelarna får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i närheten av bostadshuset kräver inte heller lov. Bygger man närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste berörda grannar godkänna det. Den som avser att bygga i dessa områden bör kontakta miljö- och byggkontoret för mer information.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »