Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Terrängkörning med motordrivet fordon inom Timrå kommuns förbudsområde

  Förbudsområdet gäller all körning i terräng med motordrivna fordon. Förbudet gäller alla årstider oavsett om det är snö- eller isbelagt och innefattar även sjö och vattendrag.

  Förbudsområde

  Områdets utsträckning omfattar Timrås tättbebyggda områden, Indalsälvens delta samt centrala delen av Mellberg.

  Anledningen till förbudsområdet är dels för att inte närboende ska drabbas av mycket buller och andra störningar samt att skydda natur, vatten och grönområden från skador och åverkan.

  Var man får köra och med vilka fordon

  Inom förbudsområdet får snöskoter endast framföras på godkända skoterleder eller skoterområde. Karta för skoterleder finns på Timrå kommuns hemsida och finns även att köpa i pappersform hos Timrå snöskoterklubb.

  Övrig körning i terräng inom förbudsområdet är förbjudet. Detta gäller samtliga motordrivna fordon. Dispens för körning inom förbudsområdet vintertid och på vissa platser kan sökas hos kultur- och teknikförvaltningen

  Ansökningar om dispens gäller framförallt isbelagd sjö och vattendrag som till exempel Hamstasjön, Lill-Bandsjön och Lögdösjön där det sedan tidigare förekommit aktiviteter med motordrivna fordon vintertid.

  Hur man ansöker om dispens för att få köra i terräng inom förbudsområdet

  Dispens kan sökas antingen personligt, eller för privat sammankomst. Det är sökanden som är juridiskt ansvarig och att betrakta som verksamhetsutövare enligt miljöbalken.

  Exempel på privat sammankomst kan vara några kompisar som vill hitta på något tillsammans på isen med bilar eller en klubb som vill anordna ett internt event med sina medlemmar utan inbjudan till allmänhet, andra klubbar eller andra icke medlemmar.

  En offentlig tillställning eller allmän sammankomst ska alltid ansökas om hos polismyndigheten. Dit räknas alla sammankomster som inte är av privat karaktär.

  Exempel på allmän sammankomst och offentlig tillställning kan vara en tävling, ett event sammankallat via sociala medier eller marknad. Det är polisens bedömning som gäller.

  Undantag från förbudet

  Körning för jord- eller skogsbruksändamål. Körning för att iordningsställa eller underhålla skidbacke, skidspår, skoterled, skoterområde eller isbana för skridskoåkning om det utförs av en allmännyttig organisation, förening eller liknande. Räddningstjänst, polis och reparation av el- och teleledningar är också undantaget samt statlig och kommunal tjänsteman som kör i tjänsteärende.

  Regler för dispens

  Dispens beviljas inte enligt följande:

  • Under tid mellan kl. 22:00-06:00.
  • Till sökande som tidigare fått befogade klagomål att inte följa reglerna.
  • Till mer än en tidsperiod. Tidsperioden kan vara max 1 månad. Om inga klagomål inkommit kan ny dispensperiod ansökas. Det ska finnas möjlighet att vid behov kunna utvärdera om körning i terräng skett på ett sätt så att inte olägenhet för människors hälsa och miljön uppstått.
  • Om en beviljad ansökan om offentlig tillställning eller allmän sammankomst redan finns beviljad från polisen på den platsen under den period dispensen söks.
  • Om dispensansökan rör annan terräng än isbelagd sjö eller vattendrag (denna ansökan kommer då att behandlas som övrig dispens och skickas till miljö- och byggkontoret för yttrande).
  • Om dispensansökan anses vara offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Då avslås ansökan med hänvisning till att ansökan ska ske hos polisen.
  • Om sökande är under 18 år.

  Dispens bör beviljas enligt följande:

  • Om ingen av de nekande punkterna finns. Andan i reglerna ska vara att inte behöva neka en dispensansökan om det inte finns särskilda skäl.
  • Det är inte heller ett hinder att flera enskilda eller privata ansökningar beviljas under en period. De som ska köra i terräng eller på isbelagd sjö eller vattendrag får samsas om utrymmet.

  Övriga dispenser

  Om en dispensansökan inkommer som inte riktigt passar in enligt regelverk men kanske ändå är befogad, så ska en remiss för yttrande skickas till miljö- och bygg-kontoret. Detta gäller exempelvis ansökningar om dispens där det inte är uppenbart att dispens kan beviljas eller nekas. Beslutet kommer att fattas enligt miljö- och bygg-kontorets yttrande. Dispens att köra i terräng inom förbudsområde på annan plats än isbelagd sjö eller vattendrag medges i regel inte, men om ansökan ändå inkommer skickas den till miljö- och byggkontoret för yttrande innan beslut.

  Dispenser om körning i terräng som rör vägarbete, byggnationer och anläggningar samt liknande handläggs inte med denna typ av dispens utan ansöks om via grävtillstånd och trafikanordningsplaner.

  Dispensen – En värdehandling

  Beviljad dispens ska medföras vid färd inom det område eller den plats dispensen blivit beviljad, och kunna uppvisas för polisman. Detta gäller även vid privat sammankomst. Det vill säga att medlemmar i en privat sammankomst inte har dispens att köra inom förbudsområdet på ansökt plats om inte deras sökande är närvarande och kan uppvisa beviljad dispens.

  Eget ansvar

  Det är alltid den enskildes ansvar och omdöme som gäller. Att t ex se till att is är tillräckligt tjock och håller för att köra på, att fordonet har försäkring och att respektera lagar och omgivning.

  Även om dispensen medger körning under en period så åligger det den enskilde sökande att körning sker på ett sätt som inte hindrar eller stör andra aktiviteter eller närboende vid den plats eller område dispensen gäller. Onödigt mycket, långvarigt eller ständigt upprepat buller är inte ok.

  Körning på isbelagd sjö är inte samma sak som körning på inhägnat område.

  Förarbevis och körkort gäller även i terräng och på is!

  Dispens att få köra i terräng inom förbudsområdet är endast ett undantag från förbudet att föra motordrivna fordon. Timrå kommun tar inget ansvar för enskild persons göranden.

  Miljöansvar

  Området för körning med motordrivet fordon får inte skräpas ned.

  Förvaring och hantering av drivmedel eller kemiska produkter (t ex tankning av fordon) ska ske på ett miljömässigt godtagbart sätt. Om spill av drivmedel eller kemikalier (t ex vid en olycka) uppstår ska detta genast saneras och tas omhand som farligt avfall. Detta kan även behöva anmälas till miljö- och byggnadsnämnden, Timrå kommun, beroende på omfattning och risk för människors hälsa och miljön. Akuta utsläpp ska alltid anmälas till räddningstjänsten.

  Klagomål på körning inom förbudsområdet

  Klagomål om buller eller miljöpåverkan kan anmälas hos Timrå kommun, miljö- och byggkontoret.

  Klagomål om brott, olovlig körning eller liknande anmäls till polisen.

  Dispens kan återkallas med omedelbar verkan

  Om dispensreglerna inte följs kan dispensen komma att återkallas med omedelbar verkan.

  Legitimationskoll för sökande är obligatoriskt innan utlämnande av en dispens, för att förhindra att dispens söks i någon annans namn, men det behövas inte för övriga i en privat sammankomst, så länge den sökande medgivit och förstått sitt ansvar. Tanken är att göra det lätt för privata sammankomster att kunna ha fritidsaktiviteter inom rimliga dygnstider.

  Minderåriga med förarbevis eller körkort för fordon? Dispens medges inte till person som ej är 18 år fyllda. Sökande kan dock ha med minderåriga i sin privata sammankomst. Det är alltid den enskildes ansvar att följa regler och förordningar, och Timrå kommun tar inget ansvar för sökande eller medaktörer i den privata sammankomsten.

  Målsman för minderåriga fordonsförare kan själva vara sökande, och därmed ansvarig, men ska då också finnas med på plats och kunna uppvisa dispens.

  Övrigt om dispenser för körning med motordrivna fordon inom förbudsområdet

  Då förbudsområdet är ämnat att skydda natur och miljö samt närboende från återkommande buller och störningar men samtidigt vara flexibelt för medborgare att kunna fortsätta med motordrivna aktiviteter ämnar kommunen prova en modell av handläggning som innebär att privata sällskap enkelt kan ges dispens med endast en ansvarig sökande. Kommunen är medveten om att denna modell av dispens kan missbrukas och på så vis agera mot den anda av enkelhet som kommunen försöker uppnå.

  Handläggningstider

  Du kommer att få svar inom en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld, och att remiss för yttrande ej behöver skickas till miljö- och byggkontoret. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.

  Dispens för snöskoterled

  Snöskoterklubb kan hos kultur- och tekniknämnden ansöka om dispens för ny eller ändrad sträckning av snöskoterled inom förbudsområdet på Timrå kommuns mark. Kostnad för tillståndet, se Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun.

  Riktlinjer för verksamhet väg och trafik
  Karta över förbudsområdePDF (pdf, 1 MB)
  Ansökan om dispens för körning i terräng med motordrivna fordon inom Timrå kommuns förbudsområdelänk till annan webbplats
  Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun

  Skoterleder

  Läs mer om skoterleder.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »