Regler och rutiner

 

Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Vi tillämpar en policy i psykosociala frågor och har en likabehandlingsplan. Vårt mål är att din studiemiljö skall vara fri från mobbning, rasism, kränkande behandling, drogmissbruk, skadegörelse, våld och kriminalitet. Alla har ett ansvar att bidra till en god arbets- och studiemiljö.

Ta kontakt med din lärare, studie- och yrkesvägledare, kurator eller rektor om du själv blivit kränkt eller om du misstänker något av ovanstående på skolan.

Vår skola är drogfri. Vi accepterar inte att någon vistas i skolans lokaler påverkade av alkohol, narkotika, sniffnings- eller dopingpreparat.

Vår likabehandlingsplan och handlingsplan mot alkohol och droger finns att läsa på: http://www.timra.se/globalassets/vuxenutbildningen/plan-mot-krankande-behandling-tallnas.pdf

Ur Skolverkets Allmänna råd:

Personal får aldrig utsätta en elev för diskriminering eller kränkande behandling.

Diskriminering
En elev missgynnas direkt eller indirekt av skäl som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
– Diskriminering förutsätter att en person med någon form av makt utför den.
– Elever kan inte diskriminera varandra.

Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se ovan).
– Om en personal utför trakasserier benämns det diskriminering.
– En eller flera elever kan trakassera en eller flera elever.

Kränkande behandling
Ett uppträdande som inte är diskriminering, men som kränker någons värdighet.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 december 2017