Ordningsregler

Ordningsregler ALA skola

   • Vi behandlar alla så som de vill bli behandlade.
   • Kom i tid vid alla tillfällen och ha med det material som behövs för att utföra      skolarbetet.
   • Vi uppträder så att alla får arbetsro.
   • Vi lämnar in mobiltelefonerna till undervisande lärare vid lektionens start.
   • Vi uppträder så att saker inte förstörs och vi är rädda om vår skola.
   • Rökning, snusning, alkohol eller droger får inte förekomma under skoltid.
   • Energidrycker är förbjudna på ALA skola.

 

Vid överträdelser mot skolans regler gäller följande:

   1. Tillsägelse
   2. Samtal med handledare eller ämneslärare.
   3. Handledare/ämneslärare ringer hem.
   4. Träff med vårdnadshavare, elev och handledare/ämneslärare. Kan behöva ske fortlöpande
   5. Träff med rektor, elev, vårdnadshavare och handledare utifrån disciplinära åtgärder

Disciplinära och andra särskilda åtgärder (skollagen 5 kap):

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande:

  • Utvisning ur undervisningslokalen – om man stör undervisningen eller uppträder olämpligt trots tillsägelse från läraren.

 

  • Utredning – Om eleven vid upprepande tillfällen stört undervisningen eller gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse skall det ske en utredning. Samråd sker med elevens vårdnadshavare

 

  • Varning – Utifrån vad som framkommit i utredningen kan rektor dela ut en varning där det ska framgå om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare informeras

 

  • Tillfällig omplacering – Undervisning i annan elevgrupp

 

  • Tillfällig placering vid en annan skolenhet

 

  • Avstängning

Det som är olagligt i samhället är olagligt på skolan och polisanmäls av rektor.

Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten (skollagen 5 kap 22§).

Skolan ansvarar inte för värdesaker som elever tar med sig till skolan t ex mobiltelefoner.

 

Ogiltig frånvaro

   • Oanmäld frånvaro från lektioner eller hela skoldagar utan lärares medgivande är otillåtet.
   • När frånvaro registreras går ett sms hem till vårdnadshavare för information
   • Elevens handledare ser över elevens närvaro fortlöpande och har kontakt med elev    och vårdnadshavare
   • Efter fem strötimmar med ogiltig frånvaro eller fem dagar av anmäld frånvaro (om det inte är uppenbart vad frånvaron består i) är det påkallat med extra uppmärksamhet från skolans sida.
   • Efter tio lektionstimmar ogiltig frånvaro alt. tio dagars sjukfrånvaro, under en och samma månad kontaktar skolsköterskan hemmet för en träff tillsammans med berörd skolpersonal.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2019