Likabehandlingsplan

Tallnäs förskola

Styrdokument:
Diskrimineringslagen (2008:567)
Skollagen (2010:800)
Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Alla som arbetar i förskolan skall: 
"Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet" Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller."

Exempel på vad vi ser som kränkande behandling

Att bli:

 • Fysiskt utsatt för slag och knuffar
 • Ignorer utfryst, utesluten, utsatt för nonchalans och tystnad
 • Retad eller utsatt för hot, fula ord, ironi, förolämpningar/nedlåtande kommentarerad,
 • Utsatt för ryktesspridning
 • Att någon tar, gömmer, förstör någon annans saker

Att mötas av:

 • Suckar, blickar, gester, förlöjligande miner, kroppsspråk
 • Pedagoger som pratar "över huvudet på barn"

Alla på Tallnäs förskola skall må bra, trivas, känna lust och nyfikenhet för att lära.

Det innebär att vi arbetar efter följande:

 • Alla som arbetar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som uttrycks i läroplanen.
 • Alla barn upplever att det finns vuxna som värnar om dem på alla sätt.
 • Alla ska känna sig sedda, bekräftade och tillåtas vara individer utifrån sina egna villkor.
 • Vi skall aktivt motverka alla former av diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
 • Alla vuxna/barn skall känna att de har möjlighet till inflytande, delaktighet och känsla av sammanhang.

Alla vuxna har ett särskilt ansvar för att vara goda förebilder samt aktivt förhindra trakasserier och diskriminering.

 Aktiviteter:

 • Genom lek och samtal i den dagliga verksamheten, kring hur en bra kompis ska vara och hur man ska/kan säga ifrån när man tycker att det inte känns bra.
 • Teman: Kompisar, diskussioner om värdegrunden i grupperna.
 • Arbeta enligt "Före Bornholmsmodellen" för att ge barnen tillgång till språket.
 • Information till vårdnadshavare om likabehandlingsplanen på föräldramöten eller "Öppet hus".
 • Vid arbetsplatsträffar minst en gång/termin samtal och diskussioner kring etiska dilemman och värdegrundsfrågor.  Reflektera över egna normer och attityder.

 Rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp:

          Alla som arbetar på förskolan har ansvar att:

 • Agera och följa upp eventuella kränkningar eller diskriminering som eventuellt förekommer.
 • Uppmärksamma och prata med de inblandade om det som hänt anpassat till barnens. ålder och utveckling.
 • Visa att beteendet inte är accepterat.
 • All personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är enligt lag skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen.

          Vid upprepade kränkningar ska:

 • Förskolechef och föräldrar informeras.
 • Förskolechefen och avdelningen upprättar en plan för åtgärder och uppföljning tillsammans med föräldrar (se bifogad blankett).
 • Vid behov ta hjälp av ytterligare resurser i kommunen.

          Förskolechefen har ansvar för:

 • Att vid eventuella kränkningar eller diskriminering, i samarbete med personalen på förskolan/avdelningen upprätta en plan för åtgärder och uppföljning tillsammans med föräldrar. (se bifogad blankett).
 • Att informera huvudmannen.

 • Att uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen sker i samband med planeringsdagen vid varje läsårs början.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2019