Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan/ handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Ljustorps förskola 2016/2017

Inledning

Enligt Lpfö 98:16 gäller följande för oss som arbetar i förskolan:

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö̈."

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen."

 

Alla barn har rätt att vistas på Ljustorps förskola utan att utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.   
Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter.

 

Styrdokument

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2016

Skollagen (2010:800)

Diskrimineringslagen (2008:567)

 

Vad säger lagen?

De sju diskrimineringsgrunderna:

1. Kön

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck

3. Etnisk tillhörighet

4. Religion eller annan trosuppfattning

5. Funktionsnedsättning

6. Sexuell läggning

7. Ålder

 

Enligt lag (2014:958) 4 § avses med diskriminering: 

 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,
 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
 3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till   
  – de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
  – varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
  – andra omständigheter av betydelse,
 4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,
 5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
 6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

 

Exempel på vad vi på Ljustorps förskola ser som kränkande behandling:

 Att bli utsatt för:

 • Fysiskt utsatt för slag och knuffar.
 • Ignorerad, utfryst, utesluten, utsatt för nonchalans och tystnad.
 • Retad eller utsatt för hot, fula ord, ironi, förolämpningar/nedlåtande kommentarer.
 • Utsatt för ryktesspridning.
 • Att någon tar, gömmer, förstör någon annans saker.
 • Att mötas av suckar, blickar, gester, förlöjligande miner, kroppsspråk.
 • Pedagoger som pratar "över huvudet på barn".
Alla på Ljustorps förskola skall må bra, trivas, känna lust och nyfikenhet för att lära.

 

Utvärdering av föregående års likabehandlingsplan

Vi diskuterade vad det innebär att "prata över huvudet på barnen". Vi strävar efter att alltid få med barnen i våra samtal. I korridor-samtal och överlämningar med vårdnadshavare tänker vi på att gå åt sidan till ett samtalsrum när barnen inte kan vara med i samtalet.

 

Kartläggning av otrygga miljöer har visat att de äldre barnen vill gå undan och gömma sig för pedagogerna. Inne går de till torkrummen, kontoret eller toaletterna. Ute går de till lekförrådet eller grillplatsen. Vi samtalar med barnen om att det är viktigt att de berättar var de går för en vuxen. Barn som vill leka i mindre grupp med kamrater får en plats för detta. Vi pratar med de barn som varit mest aktiva i ”gömma-leken” om vad som är okej att hitta på när de leker själva. Vi informerar barnens vårdnadshavare. En pedagog skall alltid komma överens med barnen om var de skall gå och vad de vill göra.

Dokumentationen och uppföljning. Vi måste bli bättre på att dokumentera upprepade kränkningar mellan barnen. Förslag: vi har anteckningsblock/ händelseblock på varje avdelning. I blocket skriver vi datum, inblandade, handling samt pedagogens signatur. Vi återkopplar med barnens vårdnadshavare och delger dem vilka åtgärder vi vidtar. Vi skapar en gemensam handlingsplan mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.

 Handlingsplan/förebyggande arbete: 

 • Alla barn skall uppleva att det finns vuxna som värnar om dem på alla sätt.
 • Alla ska känna sig sedda, bekräftade och tillåtas vara individer utifrån sina egna villkor.
 • Vår förskola skall aktivt motverka alla former av diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
 • Alla vuxna/barn skall känna att de har möjlighet till inflytande, delaktighet och känsla av sammanhang.
 • Alla vuxna har ett särskilt ansvar för att vara goda förebilder samt aktivt förhindra trakasserier och diskriminering.
 • Alla som arbetar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som uttrycks i läroplanen.

 

Så här gör vi 

 • I den dagliga verksamheten genom medveten lek och samtal kring hur en bra kompis ska vara och hur man ska/kan säga ifrån när man tycker att det inte känns bra.
 • Information till vårdnadshavare om likabehandlingsplanen på Edwise och hemsidan på Timrå kommun.
 • Vid varje arbetsplatsträff har vi en punkt på dagordningen med samtal och diskussioner kring likabehandling, etiska dilemman och värdegrundsfrågor.
 • Syftet med likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling är att den skall vara ett levande dokument. Därför ska den utvärderas och revideras varje läsår för att vara aktuell.

Ansvarig: förskolechef.

 

Rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling 

 • Alla som arbetar på förskolan har ansvar att direkt agera och följa upp eventuella kränkningar eller diskrimineringar som eventuellt förekommer.
 • Vi uppmärksammar och pratar med de inblandade om det som hänt, anpassat till barnens ålder och utveckling.
 • Vi visar att beteendet inte är accepterat.
 • Vid upprepade kränkningar ska förskolechef och föräldrar informeras.
 • Föräldrasamtal: daglig kontakt med vårdnadshavare. Där ges vårdnadshavare möjlighet att berätta om barnets upplevelse av förskolevistelsen. Ansvarig: all personal.
 • Aktivt lyssnande pedagoger: pedagogerna är lyhörda, uppmärksamma och aktivt deltagande i verksamheten. De intar ett barnperspektiv och tar barns känslor på allvar. All personal ska vara lyhörd och observant på barns tilltal, ordval och beteende mot såväl vuxna som barn. Ansvarig: förskolechef och all personal.
 • Om du har trakasserat eller kränkt ett barn tag snarast kontakt med förskolechefen som reder ut händelsen med de berörda. Vårdnadshavare kontaktas och informeras.
 • Förskolechefen och avdelningen upprättar en handlingsplan för åtgärder och uppföljning tillsammans med föräldrar.
 • Vid behov ta hjälp av ytterligare resurser inom kommunen.
 • Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen sker i samband med en planeringsdag varje termin.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 december 2016