Avgifter och regler

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Avgiften betalas månadsvis, 12 gånger per år. Ni abonnerar på och betalar för platsen även om barnet är frånvarande.

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel

 • lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
 • inkomst av näringsverksamhet
 • skattepliktiga arvoden, till exempel ersättning för styrelseuppdrag, arvodesersättning till familjehem eller vårdbidrag (arvodesdelen)
 • sjukpenning och sjukbidrag
 • föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning från A-kassa
 • aktivitetsstöd
 • pension (ej barnpension)
 • livränta.

Inkomstuppgift lämnas när

 • du tackar ja till plats i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg
 • kommunen begär det
 • hushållets inkomst förändras
 • hushållets sammansättning ändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

Hel- eller deltidsplats

Som heltidsplats i förskola eller fritidshem räknas en vistelsetid över 20 timmar/vecka, som deltidsplats i förskola eller fritidshem räknas en vistelsetid t.o.m. 20 timmar/vecka.

I ansökan till förskola eller fritidshem anges önskad plats, hel- eller deltidsplats, samt beräknad antal timmar/vecka i genomsnitt. För barn i fritidshem ska den schemalagda skoltiden räknas bort i vistelsetiden för platsen i fritidshem, d.v.s. endast tid före och efter skoltid räknas som tid i fritidshem.

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Om hushållets inkomst understiger 10 000 kronor debiteras ingen avgift. 

Observera att du ska ange hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt när du testar att räkna ut din avgift.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2019

Avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

Förskola/pedagogisk omsorg

 

 

Avgiftstak       

    Dock högst...

Barn 1     

3%

    1 425 kr

Barn 2     

2%

    950 kr

Barn 3     

1%

    475 kr

 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2019

 

Avgiftstak       

   Dock högst...

Barn 1     

2%

    950 kr

Barn 2     

1%

    475 kr

Barn 3     

1%

    475 kr

Läs mer om maxtaxan
http://www.skolverket.se/

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 juni 2019