Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras enligt Brundtland-kommissionen från 1987: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

FNs konferens för miljö och utveckling 1992 i Rio de Janiero blev startskottet för Agenda 21-arbetet i hela världen. Från konferensen kom fem dokument; Rio-deklarationen, Skogsprinciperna, Klimatkonventionen, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 21. Inför UNCED-konferensen presenterade FN sitt miljöprogram 1991 och där blev definitionen: Uthållig utveckling är att förbättra livskvaliteten inom ramarna för jordens bärkraft. I miljöprogrammet konstaterade ett flertal FN-organ att jordens bärkraft försämras.

Hållbar utveckling består av tre delar: 

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de "klarar av".
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Timrå kommun är medlem i Sveriges ekokommuner och har antagit Det Naturliga Stegets definition av hållbarhet vilket innebär att fyra systemvillkor uppfyllas:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk....

1. ....koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller)
2. ...koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex hormonstörande ämnen)
3. ....undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling och överfiske)
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt...
4. ....från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

Miljö- och byggkontoret har som myndighet ett uppdrag att arbeta med hållbar utveckling. I plan och bygglagen är det beskrivet så här:

"Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Planering och byggande skall ske så att en från social synpunkt god livsmiljö för alla människor främjas. Goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi skall eftersträvas. En god ekonomisk tillväxt och en lämplig utveckling för olika verksamheter skall underlättas."

Motsvarande målskrivning i Miljöbalken lyder:

"Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl."

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 oktober 2011