Trafik- och farthinder

För att stoppa oönskad trafik eller få fordon att sänka hastigheten kan hinder utplaceras på gator, vägar samt gång- och cykelvägar men eftersom tillgängligheten då begränsas för bland annat synskadade och rörelsehindrade har en policy tagits fram för utplacering av fysiska hinder. 

Policy avseende fysiska hinder på gång- och cykelvägar respektive gator med förbud mot fordonstrafik

 • Stor restriktivitet ska råda inför utplacering fysiska hinder på gång- och cykelvägar respektive gator med förbud mot fordonstrafik. Med fysiska hinder avses t ex grindar, staket/räcken, betonggrisar och pollare.
 • Utplacering ska endast ske på platser som är olycksdrabbade eller där vi av andra skäl bedömer att behovet är särskilt stort. Samråd ska alltid ske med gatuchefen.
 • En gemensam förteckning över alla fysiska hinder ska finnas hos förvaltningen. Där ska också framgå vilka hinder (vanligtvis betonggrisar) som ska tas in på vintern respektive vilka som ska stå ute året runt.
 • I övrigt ska önskemål om fysiska hinder avslås. 

Ansökan om utplacering av flyttbara farthinder, t ex blomlådor

Att placera ut farthinder på gatan under sommaren är ett bra sätt att få bilister att sänka hastigheten. Eftersom de även leder till irritation hos bilister har vi upprättat en lista med villkor som ska följas. Farthinder ska inte göra gatan till en lekplats för barnen, men de ökar dock barnens möjlighet att uppehålla sig på och invid gaturummet. Tillståndet är kostnadsfritt.

Villkor för användning av flyttbara farthinder

Flyttbara farthinder får användas för förbättrad trafiksäkerhet på gator inom kommunens väghållningsområde om gatan anses uppfylla nedanstående kriterier

 • Gatan ska vara en lokalgata med bostäder.
 • Fastigheterna ska ha in- och utfart mot gatan.
 • Det måste vara fri sikt minst 50 meter före och efter farthinder.
 • Farthinder placeras minst 20 meter från korsning.
 • Skriftligt godkännande av samtliga fastighetsägare krävs och ska lämnas till kultur- och teknikförvaltningen. För större område där villaförening finns, krävs att majoriteten har lämnat skriftligt godkännande. Där utplacering av farthinder beviljas ska avtal upprättas för en säsong i taget.
 • Kontaktpersonen (ansvarig) för farthinder måste bo på den aktuella gatan.

Kontaktpersonens ansvar

Inför varje säsong ingås ett avtal mellan kultur- och teknikförvaltningen och en kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att följande villkor för utplacering av farthinder uppfylls:

 • Alla kostnader för farthinder står de boende för (även blommor och jord för blomlådor).
 • Farthinder är placerade på den överenskomna platsen och ska hållas under regelbunden uppsikt.
 • Farthinder sköts (även nödvändig städning av blomlådor).
 • Farthinder flyttas undan om väghållningsmyndigheten av något skäl skulle behöva utföra drifts-, underhålls- eller liknande arbete på gatan.
 • Farthinder får sättas ut efter sandupptagningen tidigast den 1 maj till senast den 15 oktober.

Kultur- och teknikförvaltningens ansvar

 • Avgör om gatan är lämplig för att ha farthinder.
 • Bestämmer tillsammans med kontaktpersonen var farthinder ska placeras och upprättar ett avtal.
 • Tillhandahåller ritning för blomlådor.

Policy avseende fysiska hinder på gång- och cykelvägar respektive gator med förbud mot fordonstrafik
Villkor för utplacering av flyttbara farthinder
Ritning blomlådor


Ansökan om tillstånd för utplacering av flyttbara farthinder
Överenskommelse om utplacering av flyttbara farthinder

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 januari 2018