Trafik- och farthinder

För att stoppa oönskad trafik eller få fordon att sänka hastigheten kan hinder utplaceras på gator, vägar samt gång- och cykelvägar men eftersom tillgängligheten då begränsas för bland annat synskadade och rörelsehindrade har en policy tagits fram för utplacering av fysiska hinder. 

Policy avseende fysiska hinder på gång- och cykelvägar respektive gator med förbud mot fordonstrafik

 • Stor restriktivitet ska råda inför utplacering av fysiska hinder på gång- och cykelvägar respektive gator med förbud mot fordonstrafik. Med fysiska hinder avses t ex grindar, staket/räcken, betonggrisar och pollare.
 • Utplacering ska endast ske på platser som är olycksdrabbade eller där vi av andra skäl bedömer att behovet är särskilt stort. Samråd ska alltid ske med gatuchefen.
 • En gemensam förteckning över alla fysiska hinder ska finnas hos förvaltningen. Där ska också framgå vilka hinder (vanligtvis betonggrisar) som ska tas in på vintern respektive vilka som ska stå ute året runt.
 • I övrigt ska önskemål om fysiska hinder avslås. 

Ansökan om utplacering av flyttbara farthinder, t ex blomlådor

Flyttbara farthinder som exempelvis blomlådor eller trafiköar på gatan sommartid är ett kortsiktigt och effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. De leder även till irritation hos bilister och därför har kultur- och teknikförvaltningen upprättat en lista med villkor som ska följas. Farthinder ska inte göra gatan till en lekplats för barnen, men de ökar dock barnens möjligheter att uppehålla sig på och invid gaturummet. Tillståndet är kostnadsfritt.

Villkor för användning av flyttbara farthinder

Flyttbara farthinder får användas för förbättrad trafiksäkerhet på gator inom kommunens väghållningsområde om nedanstående kriterier uppfylls:

 • Gatan ska vara en lokalgata med bostäder på gatans båda sidor.
 • Fastigheterna ska ha in- och utfart mot gatan.
 • Det måste vara fri sikt minst 50 meter före och efter farthinder.
 • Farthinder placeras minst 20 meter från korsning.
 • Skriftligt godkännande av samtliga fastighetsägare krävs eller för större område där     t ex villaförening finns krävs ett dokument som t ex ett styrelseprotokoll.
 • Kontaktpersonen (ansvarig) för farthinder måste bo på den aktuella gatan.

Kontaktpersonens ansvar

Inför varje säsong skickar kontaktpersonen in en ansökan. Kontaktpersonen ansvarar för att följande villkor för utplacering av farthinder uppfylls:

 • Alla kostnader för farthinder står de boende för (även blommor och jord för blomlådor).
 • Farthinder är placerade på den överenskomna platsen och ska hållas under regelbunden uppsikt.
 • Farthinder sköts (även nödvändig städning av blomlådor).
 • Farthinder flyttas undan om väghållningsmyndigheten av något skäl skulle behöva utföra drifts-, underhålls- eller liknande arbete på gatan.
 • Farthinder får sättas ut efter sandupptagningen tidigast den 1 maj till senast den 15 oktober.

Kultur- och teknikförvaltningens ansvar

 • Avgör om gatan är lämplig för att ha farthinder.
 • Ger kontaktpersonen muntliga instruktioner var farthinder ska placeras mm.
 • Upprättar ett beslut.
 • Tillhandahåller ritning för blomlådor.

Policy avseende fysiska hinder på gång- och cykelvägar respektive gator med förbud mot fordonstrafik
Villkor för utplacering av flyttbara farthinder
Ritning blomlådor
Ansökan om tillstånd för utplacering av flyttbara farthinder

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 januari 2019