Risker i kommunen

wxstormen_dagmar 095.jpg

Kommunen arbetar kontinuerligt med analys av risker inom kommunens geografiska område och hur dessa ska hanteras. I en övergripande risk- och sårbarhetsanalys finns riskerna beskrivna och fördjupade analyser har gjorts för exempelvis följande scenarier:

Avbrott i elförsörjningen

Beroendet av elektricitet gör dagens samhälle sårbart. Utan elförsörjning uppstår problem med bland annat värme, drivmedelsförsörjning, telefoni, betalningssystem och användning av internet. Järnvägen står stilla och övrig transport får problem utan drivmedel. Scenariot innebär en utmaning för kommunen att hantera exempelvis service till de individer som har vård i hemmet och kommunmedborgare som i vanliga fall klarar sig själva men som i detta läge inte kan vara kvar i sina hem.

Avbrott i vattenförsörjningen

Dricksvatten är ett livsmedel som är nödvändigt för allt liv. Vattnet behövs förutom som dryck och till matlagning till hygien, fjärrvärme och mängder av andra ändamål. Om vattnet slås ut av avbrott eller smitta uppstår flertalet problem i samhället, särskilt inom omsorgen. Det kan dessutom vara svårt att härleda smitta till vattnet om det även smittar mellan personer.

Extremt väder och naturolyckor

Väderförhållandena kan ibland innebära extremt väder eller naturolyckor. Till naturolyckor i Sverige räknas översvämning, ras och skred, stormar, orkaner, snöoväder och häftig åska. Stora mängder snö kombinerat med kraftig blåst ställer till stora problem, något som drabbar Sverige så gott som varje vinter.

Det extrema vädret kan exempelvis leda till el-/teleavbrott på grund av nedfallande träd i ledningsgator eller avbrutna ledningsstolpar, svårframkomliga vägar vilket försvårar samhällsservice och återställningsarbetet, problem för allmänna kommunikationer, skogsskador och skador på byggnader.

Dammbrott

Dammbrott kan, utifrån var de inträffar, medföra antingen mindre eller mycket stora konsekvenser för liv och hälsa. Det kan bli stora problem med infrastruktur och ett väl fungerande varningssystem är mycket viktigt.

Utsläpp av farliga ämnen

Vid utsläpp av farliga kemiska ämnen påverkas luft eller vatten inom ett visst område. Trots strikta säkerhetsregler finns alltid risken att något går fel vid exempelvis transporter eller industrins hantering av dessa kemiska ämnen vilket kan vara förenat med livsfara. Det går inte att bygga bort alla risker i samhället och större olyckor där flera människor skadas och/eller omkommer kan ske plötsligt och kan påverka stora delar av samhället. Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är det främsta verktyget för att varna samhället vid dessa händelser.

Avbrott i elektroniska kommunikationer

Samhället blir allt mer beroende av elektroniska kommunikationer, vilka i sin tur är beroende av elektricitet, drivmedel eller batterier för att fungera. Stora problem kan uppstå om internet inte fungerar då flertalet samhällsviktiga verksamheter kommer att påverkas. Det viktigaste är att kunna larma vid en nödsituation vilket är en funktion som kan slås ut. Människors möjligheter att kunna ge och få information minskar.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 maj 2017