Problem i skolan och skolfrånvaro

Forsk­ning vi­sar att barn och ung­do­mar med hög skol­från­va­ro lö­per en ökad risk
att ut­veck­la so­ci­alt av­vi­kan­de be­te­en­de som av­brut­na stu­di­er, miss­bruk och
kri­mi­na­li­tet. Att gå i en van­lig klass till­sam­mans med jämn­å­ri­ga är väl­digt vik­tig
för att barn i so­ci­alt ut­sat­ta livs­si­tu­a­tio­ner ska fin­na en ba­lans i till­va­ron.

Vid skolorna i Timrå finns elevhälsoteam som består av skolans egen elevhälsopersonal. Teamen brukar träffas en eller flera gånger varje månad.

Elevhälsoteamen vid varje skola har varje månad även möjlighet att träffa medlemmar ur Elevhälsan Timrå i så kallade förstärkt elevhälsoteam. Där kan skolan diskutera idéer angående elevstödsarbetet vid skolan i allmänhet, men också få tid att diskutera hur enskilda elever kan få stöd.

Hit kan du vända dig

Ta i förs­ta hand kon­takt med ele­vens lä­ra­re/men­tor på den sko­la ni till­hör när det uppstår problem i skolan.

Kommunernas aktivitetsansvar

En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning kan hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Därför är det viktigt att samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott. Det är också viktigt att de insatser som görs tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål. 

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Läs på Skolverkets sida om Kommunernas aktivitetsansvar 

Lärande och Arbete

Är en verksamhet i Timrå för dig som har behov av extra stöd för att nå arbete, studier eller annan egen försörjning.

Läs mer om Lärande och Arbete 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2019