Mobbning och kränkande behandling

En tred­je­del av al­la skol­barn har bli­vit ut­sat­ta för nå­gon form av mobb­ning un­der
sin skol­tid. Hos många sit­ter är­ren ef­ter mobb­ning kvar länge, ibland he­la li­vet.
Där­för är det vik­tigt att va­ra upp­märk­sam på mobb­ning.

Mobb­ning är när nå­gon sys­te­ma­tiskt tra­kas­se­rar en an­nan per­son fy­siskt el­ler psy­kiskt.
Mobb­ning be­ty­der att man ute­sluts ur kam­rat­kret­sen, blir il­la be­hand­lad och för­trycks.
Mobb­ning är ing­en en­gångs­fö­re­te­el­se ut­an en sys­te­ma­tisk kränk­ning av en per­son.
Mobb­ning är van­li­ga­re än man tror.

Vad händer vid mobb­ning

 • Barnet blir tystare
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den
  plats barnet blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresultat

Käl­la: Vård­gui­den

Hit kan du vända dig

Ta i förs­ta hand kon­takt med ele­vens lä­ra­re/men­tor och rektor på den grundsko­la ni till­hör.

Som ung­dom kan du själv vän­da sig till  Ungdomsmottagningen Timrå  för att få stöd och hjälp.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2018