Kriminalitet, ungdomsbrott

Det finns forsk­ning om vil­ka risk­fak­to­rer som kan le­da till att en per­son blir kri­mi­nell.

Det kan hand­la om att man som barn är ag­gres­siv, för­stör för and­ra, har sön­der sa­ker,
är all­mänt brå­kig, har kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter och har svårt att um­gås med and­ra
barn och vux­na.

En risk­fak­tor kan ock­så va­ra om barn har svårt att föl­ja med i skol­ar­be­tet och har svårt
att kon­trol­le­ra käns­lor. Det­ta le­der of­ta till pro­blem med kam­ra­ter och sko­la och kan
va­ra en gro­grund för att se­na­re bör­ja be­gå brott. Barn och ung­do­mar som be­går
kri­mi­nel­la hand­ling­ar le­ver of­ta med en stark ut­satt­het.
Käl­la: brotts­rum­met.​se

Hit kan du vända dig

Socialförvaltningen har olika stöd till barn och ungdomar. Till deras mottagningstelefon
kan du ringa för råd, stöd, hjälp eller för att göra en anmälan.
Läs mer på sidan Stöd till barn och ungdom.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 september 2018