Föräldraskap

Det finns många orsaker till att en förälder ibland inte klarar av att ta hand
om sitt barn.

För det mesta får barn si­na be­hov väl till­freds­ställ­da av si­na för­äld­rar. Men ibland räc­ker
in­te för­äld­rar­nas för­må­ga till. Det all­var­li­ga be­hö­ver in­te va­ra vad som sker vid ett spe­ci­ellt
till­fäl­le, ut­an att bar­net un­der en läng­re pe­ri­od in­te blir väl om­hän­der­ta­get av si­na för­äld­rar.

Ibland räcker inte föräldrar till 

  • En psy­kisk sjuk­dom kan gö­ra det omöj­ligt att för­stå sitt barns be­hov.
  • För­äld­rar som är så upp­tag­na och stres­sa­de av eg­na pro­blem att det in­te finns
    plats för bar­nets be­hov.

När för­äld­rar­na bris­ter i sin om­sorg mås­te and­ra vux­na in­gri­pa, bå­de för att hjäl­pa och
skyd­da bar­net, men ock­så för att ge för­äl­dern stöd i att va­ra för­äl­der till sitt barn.

Hit kan du vända dig

Ta kon­takt med mottagningsgruppen på so­ci­al­förvaltningen i Timrå för råd, stöd
och hjälp el­ler för att gö­ra en an­mä­lan.

Går du i skolan kan du vända dig till skolsköterskan eller skolkuratorn för hjälp
och stöd.

Som ung­dom kan du själv vän­da dig till Ung­domsmot­tag­ning­en Timrå för att få hjälp.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 november 2018