Avgifter och taxor i socialtjänsten

Bilden visar olika blanketter från Timrå Kommun

Timrå kommun tar ut avgift för praktisk hjälp, personlig omvårdnad och service enligt en taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg fastställd av kommunfullmäktige. Avgiftens storlek beräknas utifrån planerad tid för hjälp och stöd och inkomst för den som är beviljad insats.

Ny taxa från mars 2019

Tidigare har taxan varit nivåbaserad. Medborgare som haft olika mycket hjälp har då i många fall ändå betalat lika mycket i avgift. Den nya taxan baseras på planerad tid, vilket är mer rättvist. Den nya taxan är också mer lik övriga kommuner i länet och landet. Alla som berörs av den nya taxan får ett nytt avgiftsbeslut med information om vad som förändrats.

Vilka avgifter är det?

Du som får praktisk hjälp, personlig omvårdnad och service betalar en omsorgsavgift. Den gäller både dig som har eget boende (t ex hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsvistelse, anhörigstöd samt ledsagning) och dig som får omvårdnad och service på något av våra vård- och omsorgsboenden.

All omvårdnad och service har en kostnad per timme eller månad, som summeras till din omsorgsavgift. Den hjälp du behöver i eget boende planeras i timtid. Om dina behov ändras så förändras även planeringen. 

Det finns en lagreglerad maxtaxa, som anger vad omsorgsavgiften högst kan bli. För år 2019 är maxtaxan 2 089 kronor per månad.

Avgifter för matlådor, dagvård och intyg tillkommer utöver omsorgsavgiften. För dig som bor på något av våra vård- och omsorgsboenden tillkommer också kostnader för hyra, måltider och förbrukningsartiklar.

Hur mycket ska jag betala?

När du har fått insatser beviljade räknas också ett avgiftsbeslut fram. Du får lämna uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Inkomsten minus boendekostnad och ett så kallat minimibelopp visar vilket avgiftsutrymme du har, det vill säga hur stor avgift du kan betala som mest. Minimibeloppet är lagstadgat och ska täcka dina normala hushålls-, hälso- kläd- och fritidskostnader. Om summan av dina avgifter är lägre än ditt avgiftsutrymme så betalar du hela summan. Om dina avgifter är högre än ditt avgiftsutrymme så betalar du så mycket som ditt avgiftsutrymme medger.

Du får alltid ett avgiftsbeslut med möjlighet att ändra dina uppgifter, eller överklaga beslutet.

Hur betalar jag?

Det går bra att betala dina avgifter med autogiro, vilket innebär att summan dras direkt från ditt bankkonto varje månad. Om du inte vill ha autogiro så går det också att få din faktura som en e-faktura i stället för pappersfaktura.

Taxan gäller även för LSS

De flesta avgifter gäller den som har insatser enligt socialtjänstlagen, oftast äldre medborgare. Kommunens taxa gäller även beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan vara egenavgifter i grupp- eller serviceboende, måltider vid korttidsvistelse eller daglig verksamhet och omvårdnad av olika slag.

För mer information kring avgifter och debitering

Kontakta socialtjänstens avgiftshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 april 2019