Bostadsanpassning

Glad gammal dam sörberge 2.jpg

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

En förutsättning är att åtgärden måste vara nödvändig i förhållande till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, t ex. genom omdisponering av bostaden eller genom hjälpmedel som erhålls från landstinget eller kommunen.

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Med fasta funktioner menas sådant man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Medgivande från fastighetsägare

För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas krävs att den som äger bostaden går med på att anpassningen utförs. Medgivandet ska vara skriftligt. Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökande eller den/de som innehar  nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.
Läs mer om medgivande på Boverkets webbsida.

Reparationsbidrag

Förutom bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om bidrag för reparation, service och besiktning av utrustning som installerats genom bidrag. Bidrag kan lämnas för att reparera anordningar och inredningar som är av tekniskt slag eller som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. Reparationsbidrag utgår inte för normala driftskostnader eller underhåll.
Läs mer om reparationsbidrag på Boverkets webbsida.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare till flerbostadshus kan ansöka om återställningsbidrag. Det finns flera villkor som ska vara uppfyllda. Tag kontakt med bostadsanpassningshandläggare på miljö- och byggkontoret.
Läs mer om återställningsbidrag på Boverkets webbsida.

Ansökan

För att kommunen ska kunna pröva om du har rätt till bidrag måste du lämna in en ansökningsblankett.
Till ansökan ska du bifoga:

  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Skriftligt medgivande från fastighetsägare att anpassningsåtgärderna får utföras samt en utfästelse att fastighetsägaren inte kommer att kräva ersättning av sökande för att återställa anpassningsåtgärderna.
  • En kostnadsberäkning eller en offert på den åtgärd du söker bidrag för.

Ta kontakt med bostadsanpassningshandläggare, hälso- och sjukvård i hemmet eller din hälsocentral när du börjar planera att anpassa din bostad. Då kan du få information om hur du ansöker och vilka villkor som finns.

Du kan skicka in din ansökan via e-tjänstportalen eller skicka in den med post till:
Timrå kommun
Miljö- och byggkontoret
861 82 Timrå

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 maj 2014