Frågor och svar om integration och asyl-och flyktingmottagning

migra.jpg

Just nu får Migrationsverket många frågor om asylsökande som reser inom Sverige och Europa. Samtidigt florerar en del rykten om vad som pågår. Därför vill Migrationsverket gå ut med information till sökande och allmänheten om hur vi och andra organisationer arbetar med de sökande. Här försöker vi ge svar på dina frågor. Vi rekommenderar också Migrationsverkets hemsida. Där finns bra information.

Asylsökande och kvotflyktingar - är det inte samma sak?

Asylsökande personer är de som på olika sätt kommer till Sverige för att ansöka om asyl. Migrationsverket är ansvarig för att utreda asylansökan och att personen har boende och mat under tiden. Kvotflyktingar är de som kommer direkt till kommunen via FN:s flyktingorgan, UNHCR. De kommer direkt från olika flyktingläger och har redan fått klartecken att de ska få bo här. De är arbetsförmedlingens och kommunens ansvar. De barn (personer under 18 år) som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, benämns ensamkommande flyktingbarn och placeras i kommunens HVB-hem.

Hur fungerar asylprocessen?

Personer som vill söka asyl i Sverige kontaktar migrationsverket när de anländer i landet. Därefter är det migrationsverkets ansvar att utreda att en person är den hen utger sig för att vara. Att hen kommer från det land som hen säger samt att hen uppfyller de krav som finns för att få uppehållstillstånd. Under tiden detta utreds är migrationsverket skyldig att se till att alla asylsökande har mat och husrum. Detta kan lösas endera genom anläggningsboende där det ingår mat, eller i lägenhetsboende där de asylsökande får köpa och laga sin egen mat.

För mer information, se Migrationsverkets hemsida.

Vem betalar? Är det Timrå kommun?

Under tiden människor får sitt ärende prövat så står Migrationsverket för deras kostnader kring boende, dagersättning, hälsovård med mera. Om de beviljas flyktingstatus och blir kommunplacerade här, så får kommunerna ersättning av staten under två år.

För de barn och unga som går i skolan ersätts kommunen med ett schablonbelopp som regeringen fastställt.

Hur ser ansvaret ut för de asylsökande som kommer till Timrå?

Migrationsverket har ansvar för att de asylsökande personer som kommer har mat, bostad samt för att utreda deras asylansökan. Migrationsverket ansvarar även för att de asylsökande får information om samhället och de lagar och regler som gäller. Kommunen är skyldig att erbjuda skola och förskola till barnen.

Och om en asylsökande blir sjuk?

Asylsökande har rätt till vård under vissa förutsättningar. Då betalar Migrationsverket ut ersättning till landstinget för sjukvård och tandvård. Asylsökande barn har rätt till sjukvård på samma villkor som andra barn.

Hur stor är de asylsökandes dagpenning?

Migrationsverket betalar ut ersättning enligt följande (under förutsättning att den asylsökande inte har egna tillgångar)

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll
  • 37 kr/dag för barn upp till 3 år
  • 43 kr/dag för barn 4-10 år
  • 50 kr/dag för barn 11-17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

Förutom mat ska ersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygien- artiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

För kvotflyktingar och ensamkommande barn gäller andra ersättningsnivåer.

Om de får stanna i Sverige – vem har ansvaret då?

Då blir Arbetsförmedlingen huvudansvarig för att arbeta vidare med kvotflyktingar och andra flyktingar som fått uppehållstillstånd. Flyktingen får i detta läge en etableringsersättning som är cirka 6 500 kronor per månad. Det gäller under två år. Är flyktingen därefter fortfarande arbetslös så räknas hen som övriga arbetslösa.

Hur lär de sig svenska?

De som fått uppehållstillstånd har rätt till SFI-undervisning(Svenska för invandrare). Under tiden de väntar på sitt uppehållstillstånd har de vuxna inte rätt till svenskundervisning.

Hur många flyktingar tar Timrå emot?

Timrå kommun arbetar just nu för ett nytt utökat avtal med Migrationsverket när det gäller mottagande av ensamkommande barn.

Detta gäller alltså inte de asylsökande vuxna och familjer som bor här i väntan på uppehållstillstånd.

Kommer det fler till Timrå?

På grund av det stora antalet som söker asyl just nu så behövs fler så kallade kommunplatser i Sverige. Timrå har inte tagit ställning till frågan om att utöka avtalet för den här gruppen och det finns ingen direkt koppling till Migrationsverkets asylboende i kommunen.

 

”Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till ’alternativt skyddsbehövande’ i enlighet med EU:s gemensamma regler samt till övriga skyddsbehövande enlighet med den nationella utlänningslagen.”

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 maj 2016