Eldningsförbudet upphör i Västernorrlands län

Publicerad den 10 juli 2018 4750813-grillkorv.jpg

Uppdaterad 21 augusti

Länsstyrelsen har i samråd med räddningstjänsterna beslutat att häva det nuvarande eldningsförbudet i Västernorrlands län.

Beslutet kommer att gälla från och med onsdag den 22 augusti klockan 16.00.

Risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Trots det uppmanar räddningstjänsterna till försiktighet när man eldar utomhus.

De djupa marklagren är fortfarande väldigt torra för årstiden, men den översta delen av marken är blöt. Enligt väderprognoserna kommer det mer nederbörd från och med onsdag denna vecka.

- Eldningsförbudet kan nu äntligen plockas bort eftersom risken för skogsbrand nu minskat betydligt. Vår förhoppning är att allmänheten fortsätter att vara försiktig med öppen eld i naturen och att vi slipper större skogsbränder i länet framöver säger Martin Neldén, beredskapshandläggare på länsstyrelsen Västernorrland.

Trots hävt eldningsförbud är det fortfarande viktigt att vara försiktig med eld i skog och mark.


 

Uppdaterad 10 augusti

Eldningsförbudet justeras i Västernorrlands län

Länsstyrelsen har efter dagens bedömningsmöte i samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att återgå till det ursprungliga eldningsförbudet som infördes den 2 juni.

Beslutet kommer att träda i kraft under fredag (10 augusti) klockan 12.00. Justeringarna innebär att det nu inte enbart är tillåtet att grilla på egen tomtmark.

Eldningsförbudet återgår till det ursprungliga, där det blir tillåtet att grilla på egen tomtmark eller motsvarande samt på i förväg iordningställda grillplatser. Med iordningställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Det är nu fuktigare på ytan men fortfarande torrt på djupet, därför är grillning enbart tillåtet på förberedda iordningsställda grillplatser och grillar på egen tomt eller motsvarande. Grillen måste vara upphöjd från marken så att värmen inte går ner i marken, säger Torbjörn Westman beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Västernorrland.

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Trots det uppmanar räddningstjänsterna till fortsatt försiktighet.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av räddningstjänsterna. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Uppdaterad 25 juli 2018

Rådande eldningsförbud i Västernorrlands län fortsätter att gälla tillsvidare

Vid eldningsförbud rekommenderas:

 • att inte röka i skog och mark
 • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Det här kan du göra om du upptäcker en brand:

1. Varna andra som kan hotas av branden.

2. Flytta dig till en säker plats.

3. Larma genom att ringa 112.

4. Släck om du kan.

Pressmeddelande från Länsstyrelsen 25 juli, 2018:

I samråd med länets räddningstjänster och Polismyndigheten Region Nord har Länsstyrelsen Västernorrland bedömt att ändrat beslut gällande eldningsförbudet i nuläget inte är aktuellt.

Under onsdagen gick MSB ut med en uppmaning till alla berörda kommuner och länsstyrelser att skärpa redan gällande eldningsförbud till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt.

- MSB meddelade att lokala förhållanden kan motivera variationer av eldningsförbudet. Vi fattade beslut om eldningsförbud redan den 2 juni vilket skärptes den 10 juli, meddelar länsråd Ylva Aller.

Hon fortsätter med att understryka att eldningsförbudet i länet råder med undantag från grillning på egen tomtmark. Det rådande beslutet finns att ta del av på vår hemsida.

- Vår bedömning baseras på dagliga riskprognoser som görs tillsammans med räddningstjänsterna i länet. I dagens avstämningsmöte medverkade även Polismyndigheten Region Nord. Med anledning av något förändrad väderlek och att viss nederbörd väntas dra fram över länet i helgen så står vi fast med tidigare beslut.

Vi uppmanar till fortsatt försiktighet och hänvisar till vår hemsida för aktuell lägesbild och där mer detaljerad information finns att hämta.
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/nyheter-och-press/nyheter---vasternorrland/2018-07-20-laget-i-vasternorrland.html

Läs här om eldningsförbudet:
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-06-01-lansstyrelsen-har-beslutat-om-eldningsforbud-i-vasternorrlands-lan.-hog-brandrisk-rader-i-skog-och-mark..html

 


 

 

- Mycket hög brandrisk råder i skog och mark

Uppdaterad 10 juli 2018

Eldningsförbud gäller i hela länet. Föreskrifterna uppdaterades 9 juli. Mycket hög brandrisk råder i skog och mark.

The County Administrative Board has decided on a ban on the lighting of fires in Västernorrland county. Significant risk of fire prevails in the territory. Fire is only allowed for barbeque in private garden.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök, grillning på campingar med mera, omfattas av eldningsförbudet.

Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Beslutet har fattats på inrådan av länets tre räddningstjänster.

Uppdatering av föreskrifterna

Eldningsförbud infördes i hela länet redan den 2 juni 2018. Den 9 juli uppdaterades föreskrifterna, och ett tidigare undantag för att grilla vid permanent iordningställda grillplatser, togs bort. De nya föreskrifterna gäller från och med 10 juli klockan 08.00.

Skäl till uppdateringen av föreskrifterna är att:

 • Långvarig torka har lett till ännu större brandrisk, och mer svårsläckta bränder. Läget är mer allvarligt nu än när eldningsförbudet först infördes.
 • Under de senaste veckorna har vi flera större tillbud av gräs- och skogsbränder i Västernorrland län. Flera av dessa har uppstått vid grillplatser.

Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har också haft ett möte (6/7) med skogsbolagen i länet, för att säkerställa att alla är medvetna om riskerna, och bedriver sitt arbete på ett säkert sätt.

MSB manar till försiktighet

Räddningstjänsten har system som beräknar brandrisker utifrån väder, vind och luftfuktighet. Prognoserna i dessa system säger att brandrisken kommer att vara mycket hög framöver med värden som överstiger de som rådde vid branden i Västmanland 2014.

Och även MSB manar till stor försiktighet i skog och mark.

Då vädret är fortsatt torrt, med höga temperaturer, varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nationellt för extremt stor brandrisk.

Som privatperson är det viktigt att följa de regler som gäller där du vistas. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

Beslutet i sin helhet

Det är mer än 20 år sedan ett liknande förbud utfärdades. Kontrollera alltid vilka regler som gäller om eldningsförbud och vilken brandrisk det är innan du eldar. Kontakta räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på länsstyrelsens webbplats.

 Här kan du läsa beslutet i sin helhet.

Vid eldningsförbud rekommenderas:

 • att inte röka i skog och mark
 • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Det här kan du göra om du upptäcker en brand:

1. Varna andra som kan hotas av branden.

2. Flytta dig till en säker plats.

3. Larma genom att ringa 112.

4. Släck om du kan.

Undantag

Naturvårdsbränningar kan undantas från eldningsförbudet efter godkännande från länsstyrelsen eller räddningstjänsten om särskilda villkor är uppfyllda. Naturligtvis ställer det höga krav på säkerheten. Organisationerna som arbetar med naturvårdsbränning arbetar alltid med erfaren, välutbildad och välutrustad personal, har löpande kontakt med räddningstjänsten och har tillgång till helikopter som står standby.

Naturvårdsbränningar görs bland annat för att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar samt främja skogarnas mångfald av arter. I särskilda fall kan undantag ges även efter godkännande av räddningstjänsten i respektive kommun.

Andra undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Frågor?

Har du frågor, kontakta Räddningstjänsten Medelpad

______________________________________

Ökad brandsrisk

25 maj 2018

Med anledning av det varma och torra vädret uppmanar Räddningstjänsterna i Västernorrland till stor försiktighet när man eldar utomhus. Vädret innebär att det är hög antändningsrisk i det översta marklagret och risken för spridning är stor. Gräset kan vara fuktigt på natten och morgonen men torkar snabbt upp under dagen och risken är störst under eftermiddag och tidig kväll.

Elda inte i närheten av torr vegetation, ha alltid vatten i närheten när du eldar och du kan även blöta ner marken runt brasan innan du tänder. Tänk på att använda ordentliga grillar eller särskilda iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Om du är osäker på brandrisken, kontakta räddningstjänsten. De kan ge dig råd om eldning och besked om vilka regler som gäller.

Brandrisk ute är en app för mobila enheter som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och för att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär också ut mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Läs mer om appen och hur du kan ladda ner den hos www.dinsäkerhet.se

Länkar:

SMHI's brandriskkarta

Information om gräs- och skogsbrand på krisinformation.se

Information om hur du eldar säkert på dinsäkerhet.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2018