Möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för nybyggnad av flerbostadshus i Timrå centrum

Publicerad den 20 december 2016

Efterfrågan på nya bostadslägenheter har ökat under de senaste åren i Timrås centrala delar. Därför har detta planarbete initierats för att pröva möjligheten att genom en detaljplan skapa förutsättningar att bebygga fastigheten Vivsta 3:11 med ett flerbostadshus i åtta våningar. Allmänheten har nu möjlighet att lämna synpunkter.

Vad innebär detaljplanen?

Fastigheten som är belägen vid Köpmangatan i centrala Timrå har en yta omfattande cirka 1450 m². Timrå kommun har uppdragit åt AB Timråbo att ansvara för projektet. AB Timråbo har anlitat TM Konsult AB för planarbetet.

Då planarbetet bedöms vara av stort allmänt intresse föreslås att det genomförs med utökat förfarande, där sakägare och allmänheten får ta ställning till planförslaget under samråds- och granskningsskedena. Denna samrådshandling utgör det första steget i planprocessen.

Möjlighet att lämna synpunkter

Planförslaget är utsänd för granskning från 2016-12-16 till 2017-01-09. Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt att studera på kommunens bibliotek, Skogsvägen 26 och miljö- och byggkontoret, Köpmangatan 14, båda i Timrå centrum samt på kommunens hemsida www.timra.se.

Allmänheten ges härmed möjlighet att lämna synpunkter. Dessa ska senast 2017-01-09 skriftligen ha inkommit till:

Timrå kommun
Miljö- och byggkontoret
861 82 Timrå
Eller via e-post: miljo@timra.se

Ytterligare information om planförslaget kan lämnas av arkitekt Hans-Anders Kempe på telefon 060-19 57 52.

Samrådshandlingar

Här kan du läsa alla samrådshandlingar till detaljplanen.

Planbeskrivning
Plankarta
Illustration
Fastighetsförteckning
Riskanalys farligt gods
Trafikbullerutredning
Geoteknisk markundersökning
Miljöteknisk markundersökning

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 januari 2017