Midlanda Flygplats AB inbjuder till avgränsningssamråd

Publicerad den 4 juni 2018

 

Midlanda Flygplats AB inbjuder till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken med anledning av planerad tillståndsansökan för Sundsvall-Timrå Airport. Verksamheten är belägen i Timrå kommun på fastigheterna Norrberge 1:112 och Norrberge 1:74.

Ansökan om nytt tillstånd

Midlanda Flygplats AB har för avsikt att under 2019, till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, lämna in en ansökan om ett nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för befintlig och en något förändrad verksamhet vid Sundsvall-Timrå Airport.

Ansökan om tillstånd avser befintlig och något förändrad verksamhet. Midlanda Flygplats AB avser att söka tillstånd för 22 000 flygrörelser per år, varav 18 280 rörelser i tung trafik. Omfattningen av sökt verksamhet är mindre än den idag tillståndsgivna verksamheten om 48 000 flygrörelser per år. Ansökan omfattar också med flygplatsen tillhörande verksamheter såsom drivmedelsanläggning, brandövningsplats, hangarverksamhet, panncentral och avloppsreningsverk.

Syftet med ansökan är dels att flygplatsen ska få ett modernt tillstånd enligt miljöbalken, och dels att få tydligare och för verksamheten mer anpassade villkor.

Verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av buller, samt utsläpp till luft och vatten.

Ett samrådsmöte kommer att hållas onsdag den 20 juni 2018 kl. 18.00 på Sundsvall-Timrå Airport. Mötet äger rum i f.d Konsthallen på markplan i terminalbyggnaden.

Eftersom verksamheten utgör en sådan verksamhet som bedöms ha betydande miljöpåverkan är detta samråd ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har inte skett och avses inte heller hållas.

Ni är välkomna att kontakta Sundsvall Timrå flygplats om ni har några frågor med anledning av samrådet.

Kontaktperson: Petra Schwartz, miljöansvarig Midlanda Flygplats AB.

E-post: petra.schwartz@sdlairport.se

Vi behöver då få in dina frågor eller synpunkter senast den 29 juni 2018 för att kunna beakta dessa inom ramen för samrådet.

Välkommen med dina frågor eller synpunkter.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 juni 2018