Investeringar för NHK arena påverkar inte planerna för förskola eller grundsärskola

Publicerad den 27 april 2018

Kommunfullmäktige ska ta ställning till en begäran om att omfördela 3 miljoner kronor från projekt som har fått en förskjuten tidsplan – från projekt gällande grundsärskola och förskola – till nödvändiga åtgärder på NHK arena. Syftet är att kunna vidta åtgärder som krävs för spel i SHL för Timrå IK hösten 2018.

– Det här påverkar inte planerna för grundsärskola och förskola kommande år, säger kommunchef Andreaz Strömgren.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästa års budget. Då sätts en ram för drift och investeringsmedel till kommunens verksamheter och projekt. Inga ytterligare medel finns att tillgå, om behov uppstår måste en omfördelning göras under året.

Timrå kommun äger NHK arena. Spel i SHL-serien innebär krav på ombyggnation för att arenan ska få användas för match. Hyresgästen Timrå IK har därför begärt anpassningar av arenan i enlighet med kraven. För att kommunen ska kunna finansiera dessa åtgärder ska hyran dels ses över och anpassas till SHL-serien och dels höjas för att täcka dessa investeringskostnader. Timrå IK ska alltså via hyran bära kostnaden för dessa investeringar och de kapitaltjänstkostnader som uppstår.

– Det innebär inte att investeringar i grundsärskola och förskola inte blir av. Kultur- och tekniknämnden bedömer dock att investeringsmedel motsvarande 2,5 miljoner kronor för grundsärskola och 0,5 miljoner kronor för förskola inte kommer att upparbetas i år av andra anledningar, såsom fördröjda tidsplaner och funna föroreningar som måste hanteras innan byggnation. Därför kommer kultur- och tekniknämnden att begära nya investeringsmedel för dessa åtgärder kommande år, säger Jan Eriksson, förvaltningschef för kultur- och teknikförvaltningen.

– Det här är ett väldigt vanligt förfarande i hyresförhållanden på en marknad. Vill hyresgästen höja standarden och ändra på lokalen finansieras det av fastighetsägaren, i det här fallet kommunen, men regleras via en hyra som täcker investeringskostnaden i fråga, avslutar Andreaz Strömgren.

För ytterligare information:
Jan Eriksson, förvaltningschef för kultur- och teknikförvaltningen.
Tfn: 060-16 32 24.

Andreaz Strömgren, kommunchef.
Tfn: 060-16 31 23.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 april 2018