Uppdaterad information: Förhöjd risk för svår vårflod

Publicerad den 4 maj 2018 höga_flöden_02.jpg
Trafikplatsen vid Bölesjön.
Fotograf: Marie Zetterlund

2018-05-05: Uppdaterad information om vårfloden

Höga vattennivåer/flöden vid Ljustorpsån

Det är höga vattenflöden nedströms Lagfors, med påföljande höga flöden ner till Indalsälven. Fastighetsägare uppmanas att vara uppmärksamma kring privata fastigheter i anslutning till Ljustorpsån. Räddningstjänsten, kommunen och Uniper följer utvecklingen.

2018-05-04 Uppdaterad information om vårfloden

SMHI varnar för höga flöden och förhöjd risk för svår vårflod

SMHIs prognoser visar att värmen kommer igång under helgen och vecka 19. Det innebär att när nu snösmältningen gör ett ryck riskerar många älvar, åar och bäckar att bli överfulla. De flesta åar är redan överfulla och riskerar att skapa allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Faran för vårflod är alltså inte över. 

Redan idag har vi en klass 1 varning för höga flöden i länet. SMHI har utökat den till en klass 2 som gäller de sydligaste delarna och håller det varma vädret i sig kan klass 2 varningen komma att utökas till att beröra större delen av länet.

Bor du vid ett vattendrag som riskerar att svämmas över? - håll koll på läget och se över din beredskap

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom. Mer information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på www.dinsäkerhet.se.

 • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på kommunernas webbplatser.
 • Ta reda på risken för översvämning där du bor
 • Kontrollera din försäkring.
 • Flytta undan känsliga föremål.
 • Köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
 • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.

Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar myndigheterna, kommunerna och andra aktörer i länet och följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI. Den 3 maj hölls det fjärde regionala samverkansmötet med anledning av vårfloden där SMHI uppdaterade prognosen.

Samverkansmöten hålls för att ge kommuner, räddningstjänst med flera en samlad bild över läget och identifiera behov av samordning och samverkan. 

Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

 

2018-04-20 Uppdaterad information om vårfloden

SMHI gick igår ut med en varning för höga flöden i bäckar och åar vid kusten i de sydligaste delarna av länet. Varningen är utfärdad med anledning av de höga temperaturerna som väntas under helgen. Det väntas även en del regn under fredag kväll (20/4) vilket bidrar till ökade vattenmängder i bäckar och åar.

Prognosen visar dock att värmen kommer att klinga av inom några dagar. Det gör även att snösmältningen saktar. Det gör att flödena inte blir lika stora. Länsstyrelsen bedömer därför att risken för svår vårflod, under den närmaste veckan, är liten. Däremot är inte faran över för säsongen utan det finns fortfarande stora mängder snö kvar som kan ge en kraftig vårflod längre fram i vår.

Snösmältningen kommer dock att orsaka översvämningar lokalt och Räddningstjänsten Medelpad uppmanar därför fastighetsägarna att se om sitt hus. Det gör man genom att bland annat skotta rent snö från husets fasad och källare. Rensa undan skräp och is från brunnar intill ditt hus. Se till att inte ha värdefullt lösöre på golvet i källaren samt förbered sig med rakor/svabbar och kanske till och med mindre pumpar. Skulle olyckan redan ha inträffat så rekommenderar de invånarna att försöka att ta upp vattnet så gott det går och att kontakta sitt försäkringsbolag. Är det en livshotande situation ringer man 112.

Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar myndigheterna i länet och följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI. I början av maj hålls ett nytt samverkansmöte då SMHI presenterar en ny prognos över den kommande perioden och eventuella prioriteringar och inriktningar kommer att göras. Skulle läget snabbt försämras kommer mötet att tidigareläggas.

 

2018-04-13

SMHI beräknar att det finns en förhöjd risk för svår vårflod i länet.

Sannolikheten är stor att vi får mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag enligt beräkningar som baseras på historiska väderutvecklingar. Små och medelstora vattendrag vid kusten kommer sannolikt att drabbas hårdare än inlandet.

När snön och isarna smälter på våren så ökar vattenmängden i vattendrag, vilket kallas vårflod. I vårt län ligger det i dagsläget cirka 150-200 millimeter vatten i form av snö på marken. På vissa platser kan det till och med ligga upp emot 300 millimeter. Det är dubbelt så mycket eller mer än vad som är vanligt den här årstiden. Det som kan ge en svår vårflod framöver är höga temperaturer dygnet runt och speciellt i kombination med riklig nederbörd. Historiskt sett inträffar detta oftast när vi har en kall vår som plötsligt slår om till varmare väder. Då kommer vårfloden oftast i maj eller till och med i juni. När årets vårflod sker är det ingen som vet utan det gäller att hålla koll på väderprognoserna.

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar myndigheterna, kommunerna och andra aktörer i länet och följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI. Den 4 april hölls det andra regionala samverkansmötet med anledning av vårfloden där SMHI uppdaterade prognosen. Mötena hålls för att ge kommuner, räddningstjänst med flera  en samlad bild över läget och identifiera behov av samordning och samverkan. Nästa möte är den 19 april då SMHI presenterar en ny prognos över de kommande tio dagarna.

Timrå  kommun inventerar, bevakar och vidtar åtgärder

Timrå kommuns krisledningsgrupp har inventerat och vidtagit åtgärder där man kan se ökad risk för höga flöden. Timrå kommun kommer att fortsätta bevaka områden.

Du har ett eget ansvar

Risken för svår vårflod är förhöjd, vilket kan ge allvarliga översvämningsproblem. Det kan innebära att  vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Några tips:

 • Tänk på hur snön kan  smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus.      
 • Se upp för snö- och isras från tak.
 • Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta de i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
 • Placera inte föremål  nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred  och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
 • Titta över din  försäkring på fastigheten – vad gäller?
 • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
 • Vid en akut nödsituation – ring 112.

Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning:

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 februari 2019