Axplock miljö- och byggnadsnämnden

Publicerad den 17 november 2017 Domar klubba 1.jpg

På miljö- och byggnadsnämnden den 13 november beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet.

Yttrande över förslag till reviderat skyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt

MittSverige Vatten AB har, till Länsstyrelsen, lämnat in en ansökan om nytt utvidgat vattenskyddsområde för Wifsta vattentäkt samt förslag till nya skyddsföreskrifter för området.

Det nu gällande, befintliga skyddsområdet beslutades av länsstyrelsen 1995 men föreslås nu revideras med hänsyn till att ett nytt brunnsområde, avsett som reservvattentäkt, har tillkommit.  Dessutom definieras en yttre tertiär skyddszon utanför nu gällande skyddsområde.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att lämna miljö- och byggkontorets skrivelse som yttrande till länsstyrelsen.

Timrå-Svedje 1:18 – Anhållan om förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus

Förhandsbesked har sökts avseende nybyggnad av enbostadshus på befintlig fastighet enligt inlämnade handlingar. Huset avser att placeras inom strandskyddat område. Vatten ska ordnas med kommunalt ledningsnät och avlopp genom enskild anläggning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att delegera till förvaltningschefen att besluta om positivt förhandsbesked när strandskyddsbeslutet vunnit laga kraft.

Här kan du ta del av hela protokollet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 november 2017