Axplock kommunstyrelsen 8 maj

Publicerad den 14 maj 2018 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer i Västernorrland 2018-2021

Länsstyrelsen har översänt den reviderade regionala strategin avseende mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer för beslut.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom den reviderade länsstrategin, uppmana berörda aktörer, främst barn- och utbildning och socialtjänst, att i det fortsatta arbetet uppdatera redan upparbetade och befintliga rutiner och riktlinjer i enlighet med strategins mål och gällande lagstiftning samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna den reviderade strategin.

Avsiktsförklaring programmet Serverat för ett enklare restaurangföretagande

Timrå kommun arbetar med utveckling av digitala blanketter och e-tjänster. Ytterligare steg tas för att införa innovativa och digitala lösningar, som ytterligare förenklar vardagen för medborgare och företagare samt kommunens medarbetare. En av dessa lösningar är Serverat, ett nationellt program som tagits fram av kommuner, myndigheter och övriga organisationer för ett enklare restaurangföretagande.

Kommunstyrelsen beslutade att ansluta sig till det nationella programmet Serverat för ett enklare restaurangföretagande genom att underteckna en avsiktsförklaring tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Bolagsverket och Tillväxtverket samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avsiktsförklaringen.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 maj 2018