Axplock kommunstyrelsen 7 mars

Publicerad den 8 mars 2017

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars om bland annat samverkansöverenskommelse med tillhörande aktivitetsplan och medborgarlöfte. Aktiviteterna som anges i aktivitetsplanen är kopplade till målen i kommunens folkhälsoprogram. Överenskommelsen gäller från och med 1 april.

Samarbetsavtal landsbygdsutveckling

Kommunstyrelsen beslutade att ingå samarbetsavtal med Timrå Bygderåd som har för avsikt att skapa förankring och ett underifrånperspektiv på hur landsbygden ska utvecklas i Timrå kommuns alla delar. Avtalet tar sitt avstamp i kommunens ”Riktlinjer för Landsbygdsutveckling i Timrå kommun 2021”. I styrgruppen ingår ansvarig landsbygdsutvecklare och näringslivschef och två representanter från Timrå Bygderåd.

Ett Västernorrland fritt från kvinnlig könsstympning - Godkännande av projektansökan

Det finns signaler på att könsstympning förekommer även i Västernorrland. Tillsammans med landstinget vill länets kommuner med gemensamt arbetssätt förhindra könsstympning.
Kommunstyrelsen godkände därför projektansökan och delta i det planerade länsövergripande utvecklingsprojekt som syftar till att förebygga och upptäcka könsstympning samt utveckla stödjande insatser. Man beslutade att medfinansiera med max 150 tkr/år till EU-programmet Daphne under två år.

Genomförandeutredning vid Y-et och Skeppsholmen

Då området kring Y-et lockar till företagsetableringar, besöksnäringsetablering, fritidsaktiviteter etc. behövs ett helhetsgrepp och en grundlig utredning på vilka investeringar som behövs och kan genomföras kring Y-et. Man ska också lämna förslag till ägarstruktur på infrastruktur för möjliga etableringar med prioriteringar, när och var och i vilken takt samt till vilken kostnad de kan genomföras. Utifrån det så beslutade kommunstyrelsen att uppdra till Näringslivskontoret att utifrån framtagen handlingsplan göra en genomförandeutredning för området kring Y-et och Skeppsholmen.

Här kan du ta del av hela protokollet

  

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 april 2017