Axplock kommunstyrelsen 6 december

Publicerad den 8 december 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sista sammanträde för året beslutades om en del ärenden

Samordningsförbundet Härnösand - Timrå, framställan om ökade medel

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja samordningsförbundet Härnösand-Timrå ett anslag om 466 448 tkr för 2017, en ökning med 13 586 samt att medlen för samordningsförbundet Härnösand-Timrå finansieras ur arbetsmarknadsenheten budget för år 2017.

Torsboda 1:9 m fl - Köpekontrakt avseende försäljning av mark i Torsboda

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpekontraktet avseende försäljning av mark - del av Torsboda 1:9 och 5:11 samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna köpekontraktet.

Lona-ansökan Indalsälvens delta - Y-et som hub för ekoturism och outdoor

Ledamöterna beslutade även att godkänna medfinansieringen av projekt för Y:et som hub för ekoturism och outdoor att finansieras inom näringslivskontorets befintliga ram för besöksnäring.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 december 2016