Axplock kommunstyrelsen 23 maj

Publicerad den 24 maj 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsen den 23 maj beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet.

Uppdrag för framtagande av ny policy för förmedling av mark avseende bostäder på kommunal mark

Kommunen saknar idag en generell policy för förmedling av mark avseende bostäder på kommunal mark som omfattar både byggrätter för flerbostadshus och småhustomter. Sedan 1970-talet har kommunen en tomtkö vars syfte och funktion är att förmedla småhustomter. I dagsläget förmedlas dock endast ett fåtal tomter via tomtkön. Samtliga i tomtkön har erbjudits köp i områden där kommunen har tomter till försäljning, intresset har varit lågt. Försäljning av våra tomter i Söråker och Bergeforsen sker istället via vår hemsida och/eller via extern part som kommunen anlitat.

Därför beslutade kommunstyrelsen bl a att uppdra till Näringslivskontoret att ta fram ny policy för förmedling av mark avseende bostäder på kommunal mark.

Detaljplan för Vivsta 3:11 m fl flerbostadshus i Timrå centrum

Efterfrågan på bostadslägenheter i centrala Timrå har ökat under de senaste åren. För att svara upp på denna efterfrågan har ett planförslag som möjliggör ett flerbostadshus på fastigheten Vivsta 3:11 arbetats fram. Planförslaget möjliggör att en byggnad om lägst fyra våningar och högst åtta våningar ska kunna byggas på platsen. Initiativtagare till planförslaget är AB Timråbo.

För att bygget ska kunna påbörjas beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Här kan du ta del av hela protokollet

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2017