Axplock kommunstyrelsen 23 augusti

Publicerad den 25 augusti 2016 Klubba

På kommunstyrelsens första sammanträde efter sommaren beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Detaljplan för centrum och bostäder i området vid tidigare Vivsta skola

Timrå kommun har ambitionen att omvandla området kring Vivsta skola till ett nytt centrumområde med handel, kontor, service fritidsaktiviteter och bostäder. Kommunstyrelsens ledamöter beslutade utifrån det att godkänna samrådsredogörelsen samt föreslagen komplettering av planförslaget samt att låta planförslaget granskas av samrådskretsen. 

Norrberge 1:60 (del av) - Försäljning av industrimark

QSTAR Försäljning AB har för avsikt att förvärva ett område av fastigheten Norrberge 1:60. Kommunstyrelsen beslutade därför att godkänna det upprättade köpekontraktet samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att undertecka köpekontraktet.

Motionssvar - Motion från Anita Hellstrand (C) om att upprätta hundlatriner på Deltaområdet

Anita Hellstrand (C) har i motion föreslagit kommunfullmäktige att sätta upp hundlatriner på Deltaområdet. Kultur- och tekniknämnden tyckte att det var en bra ide och föreslår därför kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 september 2016