Axplock kommunstyrelsen 22 augusti

Publicerad den 25 augusti 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsen den 22 augusti beslutades om en del ärenden, nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet

 

Exploatering Djupängen, Lunde Bergeforsen, avseende småhustomter

Timrå Kommun har som mål att växa. I Vision 2025 anges att Timrå kommun ska vara en stark kommun i en växande region samt vara det självklara valet för företagande och inflyttning. Vidare att Timrå kommun ska kunna erbjuda attraktiva bostäder till alla samt ha ett utbud som motsvarar efterfrågan. Avseende bostäder gäller detta utbud både flerbostadshus (lägenheter med olika upplåtelseformer) som friliggande villor (småhustomter).

Kommunstyrelsen beslutade därför bl a att godkänna inriktningsbeslutet och därigenom ge Samhällsenheten, Miljö- och byggkontoret, i uppdrag att arbeta vidare med exploateringen av Lunde 2:14 avseende nya småhustomter, etapp 1 och 2. Etapp 1 17 tomter, säljstart sommaren 2018 samt etapp 2 16 tomter säljstart sommaren 2018 alt senare marknaden avgör.

Vivstamon 1:60, 1:69 och 13:19 Fastighetsreglering

Norrlands Hall och Kapell AB, NHK, bedriver industriell verksamhet på fastigheterna Timrå Vivstamon 1:60, 1:69. P.g.a. utbyggnader i flera omgångar har markytorna för parkering och upplag minskat och tillskottmark behövs för att få en rationell verksamhet. Överenskommelse har upprättats som ska reglera tillskottsförvärv på ca 2130 kvm från Timrå kommuns fastighet Timrå Vivsta 13:19 som ska överföras till NHKs fastighet. I samband med denna åtgärd ska NHKs fastigheter Timrå Vivstamon 1:60, 1:69 sammanföras till en fastighet genom att Vivstamon 1:60 överförs till Vivstamon 1:69 genom fastighetsreglering.

Kommunstyrelsen beslutade därmed att godkänna ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering och på grund av att marken är prickmark sätts priset för marken till 40 kr/kvm.

Här kan du ta del av hela protokollet 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2017