Axplock kommunfullmäktige 28 november

Publicerad den 1 december 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sista sammanträde för året beslutade ledamöterna bl a att fastställa Budget- och verksamhetsplan för år 2017-2019. Ledamöterna fastställde mål och nyckeltal på kommunövergripande nivå för bedömning av god ekonomisk hushållning mm


Årsbudget 2017 med plan för 2018 och 2019 Timrå kommuns revisorer

Kommunfullmäktige beviljade revisorernas begäran om en utökad budgetram med 50 tkr för år 2017.

Konstgräs Söråker, finansiering

Kommunfullmäktige beslutade att utöka kostnadsramen för 2016 med 6 mnkr för kultur- och tekniknämnden avseende föreningsbidrag för att lämna bidrag till Söråkers FF för anläggande av konstgräsplan för 11-mannaspel. Utöka intäktsbudgetramen för 2016 med 6 mnkr för finansförvaltningen. Förslaget finansieras inom ramen för kommunens prognostiserade helårsresultat.

Detaljplan Vivsta skola 19:1 m fl fastigheter för centrum och bostäder i område vid tidigare Vivsta skola

Ledamöterna antog även detaljplan för Vivsta skola.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 december 2016