Axplock kommunfullmäktige 27 november

Publicerad den 1 december 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sista sammanträde för året beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.


Tomttaxa Timrå industriområde

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa ny tomttaxa för industrimark, Timrå industriomårde nya detaljplanen Terminalvägen. Den nya tomttaxan gäller från och med den 1 januari 2018.

Gällande tomttaxa är från år 2010. Marknadsläget i kommunen och regionen är idag positivt och betydligt stärkt från den tidpunkt då den ursprungliga prissättningen beslutades. Nytt marknadsläge kombinerat med kommunens positiva näringslivsklimat, arbete för ökad tillväxt enligt Vision 2025 samt förslag till ny översiktsplan (ÖP 2035) utgör underlag och motivering till ny prissättning. Att ändra taxan från år 2010 är viktigt i och med att den beslutade tomttaxan utgör ett verktyg i kommunens dagliga arbete på både kort och lång sikt. 

Verksamhetsplan och budget 2018-2020

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2018-2020.
Ledamöterna beslutade bl a att fastställa mål och styrtal på kommunövergripande nivå för bedömning av god ekonomisk hushållning. Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål, vid behov komplettera eller specificera mål och styrtal på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen. Fastställa resultat-, kassaflödes-, balans- och investeringsbudget för år 2018. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2018 totalt 2 mnkr vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om.

Här kan du ta del av hela protokollet och de resterande beslutade uppdragen/punkterna från budgetbeslutet.

 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 december 2017