Axplock kommunfullmäktige 25 februari

Publicerad den 3 mars 2019

På kommunfullmäktiges första sammanträde för året beslutades om en del ärenden

Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun

Träbyggnadsstrategi har arbetats fram av Miljö- och byggkontoret tillsammans med representanter från Kultur- och teknikförvaltningen och Timråbo.

Målsättningen med strategin är att sträva mot en ökad hållbarhet inom kommunkoncernens bygg- och anläggningsprojekt samt att stärka möjligheterna för näringslivet i kommunen.

Ledamöterna beslutade därmed att anta Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun.

Program för uppföljning och insyn för verksamhet som utförs av privata utförare

Kommunen har upprättat program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Motivet är förändringar i kommunallagen, som ger fullmäktige i uppdrag att för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs i annan regi än i den egna.

Programmet är utformat för att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med upp-följning och insyn av överlämnad verksamhet. Det ligger i linje med den uppföljning som kommunen tillämpar för verksamhet i egen regi, och är integrerat med kommunens ordinarie system för styrning och återrapportering. Nämnderna har inom sitt befintliga ansvar att organisera, genomföra och följa upp verksamheter, vilket även inkluderar de som utförs av privata utförare.

Ledamöter beslutade därmed att anta programmet.

Här kan du ta del av hela protokollet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 mars 2019