Axplock kommunfullmäktige 24 april

Publicerad den 26 april 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april informerade kommunchef Andreaz Strömgren bl a om ändringar i kommunllagen. Syftet med den nya kommunallagen är att det ska vara ett stabilt ramverk för kommuner och landsting som är en nödvändig förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. Ramverket ska ge bra förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Hearing med AB Timråbo och Timrå AB var också aktuellt på sammanträdet

Kommunens övergripande mål och styrtal 2017 - målvärde för målet "Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalité och service"

Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål som utgör god ekonomisk hushållning. För mål inom Medborgarperspektivet, ”Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalité och service”, har mätningar gjorts genom enkäter under 2016. Svaren från dessa mätningar ska ligga till grund för målvärden för kommande år. Kommunfullmäktige beslutade därmed att fastställa målvärde till 76% för målet ”Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalité och service”.

Revisionsberättelse 2016

Kommunfullmäktige behandlade revisionsberättelsen för 2016 för Timrå kommun och beslutade om beviljad ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och tekniknämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden för år 2016.

Här kan du ta del av hela protokollet

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 april 2017