Axplock kommunfullmäktige 12 juni

Publicerad den 14 juni 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaren beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Bildande av ny bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen

För att stärka bussgodsverksamheten i de fyra nordligaste länen föreslås en sammanslagning
av bussgods i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.
Bussgods är en regionalpolitisk fråga och en viktig samhällsservice men bedrivs på affärsmässiga
grunder. Att förändra strukturen Bussgods Västernorrland AB och skapa en större marknad med
samordningseffekter är nödvändigt för att säkerställa bolagets överlevnad på längre sikt.
Kommunfullmäktige beslutade därför b la att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län köper aktier för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring)
av Länstrafiken i Västerbotten.

Detaljplan för Vivsta 3:11 m fl, flerbostadshus i Timrå centrum

Efterfrågan på bostadslägenheter i centrala Timrå har ökat under de senaste åren. För att svara upp på denna efterfrågan har ett planförslag som möjliggör ett flerbostadshus på fastigheten Vivsta 3:11 arbetats fram. Planförslaget möjliggör att en byggnad om lägst fyra våningar och högst åtta våningar ska kunna byggas på platsen. Initiativtagare till planförslaget är AB Timråbo. Kommunfullmäktige beslutar därmed att anta detaljplanen för Vivsta 3:11 m fl.

Motion från Tony Andersson (M) - Synliggöra kommunens konstverk

Motion har inkommit om att man ser över möjligheten att skapa en konstutställning under 2017, att man utreder möjligheten till skapande av feriearbete för utställningen samt att man ger i uppdrag att utreda möjligheten att försälja en del av kommunens konstverk. Kultur- och teknikförvaltningen har sett över förslaget. Timrå kommuns konstsamling består av cirka 900 konstverk inköpta för mer än 20 år sedan. Merparten av denna konstsamling är utplacerad i lokaler ägda av kommunen. På biblioteket magasineras idag cirka 150 konstverk av skiftande konstnärlig kvalité. Förvaltningen har påbörjat ett större arbete för att gå igenom samtliga konstverk i magasinet i syfte att belägga vilka konstnärer som finns representerade. I samband med detta har förvaltningen införskaffat ett kompaktsystem för att konstverken ska förvaras på ett säkert sätt. Förvaltningen ställer sig positiv till att anordna en utställning i sommar på biblioteket med ett representativt urval av konstverken i magasinet. Förvaltningens bedömning är att en utställning under hela sommarperioden på biblioteket kommer att nå fler människor, jämfört med att för att hyra en extern lokal, för detta Midlanda konsthall. Kommunfullmäktiges ledamöter tycker därför att man bifaller motionen i sin helhet.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 juni 2017