Axplock från socialnämnden 25 september

Publicerad den 3 oktober 2019 Klubba

Vid socialnämndens sammanträde i september fick nämnden information om hemtjänsten. Socialnämnden tog del av delårsbokslut samt Analys av kostnader inom socialnämnden. Beslut togs bland annat om Verksamhetsplan och budget 2020-2022 samt sammanträdesdagar för 2020.

Information om hemtjänstplanering

Biträdande verksamhetschef Linda Gyllenqvist samt enhetschef Marie Backlund berättade om hemtjänstens organisation och verksamhet i Timrå, och hur arbetet planeras.

Delårsbokslut

Delårsbokslut med prognos och måluppföljning presenterades. Förvaltningen uppdrogs iaktta fortsatt strikt återhållsamhet vad gäller kostnader under det återstående verksamhetsåret.

Analys av kostnader inom socialnämnden

På kommunstyrelsens uppdrag har en genomlysning gjorts av extern utredare angående socialnämndens kostnader. På kommunstyrelsens anmodan uppdras socialnämndens förvaltning vidta åtgärder.

Verksamhetsplan och budget 2020-2022

Förslget till verksamhetsplan och budget överlämnas som underlag till budgetberedning. Förvaltningen fick ett antal uppdrag gällande utredningar, kartläggning och strategier i linje med åtgärder för att komma till rätta med socialnämndens kostnader.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2019