Axplock från socialnämnden 17 april

Publicerad den 25 april 2019 Klubba

Vid socialnämndens sammanträde i april fick nämnden information om arbetet med försörjningsstöd inom verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg. Socialnämnden tog beslut om högsta godtagbara hyror för 2019 samt om svar på två motioner.

Information om verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg.

Informationen inriktade sig på en presentation av enhetschef Pernilla Krasser samt specialistsocionom Karin Sandström om arbetet med ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).

Högsta godtagbara hyror för år 2019

I ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) ingår även bistånd till bostadskostnad. Socialnämnden fastställer årligen högsta godtagbara hyror utifrån hyresnivåer och skäliga bostadskostnader på orten.

Motion om rullstolsanpassning av alla lokaler inom äldreomsorgen

Motionen blev återremitterad för yttrande från Tillgänglighetsrådet, som uttrycker att inga direktåtgärder behöver göras. Socialnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Motion om att ge äldre möjlighet till biståndsbedömt trygghetsboende

Socialnämnden beslutade (med flera reservationer) att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

 

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 april 2019