Axplock från barn- och utbildningsnämnden 8 februari

Publicerad den 17 februari 2017 Domar klubba

I barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 8 februari beslutades bland annat om följande.

Uppföljning av intern kontroll 2016

Uppföljning av de utförda kontrollerna enligt nämndens Plan för intern kontroll 2016, visade att samtliga kontroller av rutinerna har varit utan anmärkningar.

Årsredovisning 2016

Årsredovisningen beskriver viktiga händelser under året, nyckeltal och volymuppgifter, samt en ekonomisk redovisning. Uppföljningen av de kommunövergripande målen redovisas också.

Arkivbeskrivning och arkivförteckning

Barn- och utbildningsnämndens arkivbeskrivning och arkivförteckning visar nämndens arbetsuppgifter och organisation samt innehåller en beskrivning av vilka allmänna handlingar som hanteras och förvaras i myndighetens arkiv.

Översiktsplan för Timrå kommun

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande till samrådsremissen för en översiktsplan för Timrå kommun. Översiktsplanen berör många områden som påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Nämnden vill därför ha en närmare dialog vid framtagandet av detaljer i planen.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet här.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2017