Miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att starta en miljöfarlig verksamhet behöver du anmäla den till miljö- och byggkontoret. I vissa fall kvävs ett tillstånd från Länsstyrelsen för att starta en miljöfarlig verksamhet.

Verksamheter som kan påverka hälsa eller miljö

Exempel på miljöfarliga verksamheter är fordonstvättar, bilskrotar, bensinstationer, sågverk och fiskodlingar. Alla miljöfarliga verksamheter finns förtecknade i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Om du är osäker vad som gäller för din planerade verksamhet kontakta miljö- och byggkontoret.

Anmäl minst sex veckor innan du startar

Om du ska starta en anmälningspliktig verksamhet måste du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Anmäl din verksamhet minst sex veckor innan du planerar att starta den.

Vad ska anmälan innehålla?

Anmälan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som planeras. I denna beskrivning ska ingå situationsplan över fastigheten, hur avfall och kemikalier ska förvaras och hanteras, vilka typer av kemikalier som används och vilket avfall som kan uppstå. Det ska också beskrivas hur avloppsvatten och dagvatten hindras från att förorenas och hur det hanteras. Ange också hur verksamheten kan komma att påverka omgivningen ur både miljö- och hälsosynpunkt. Beroende på vilken typ av verksamhet som ska startas kan miljö- och byggnadsnämnden även behöva veta fler saker

Anmäl också innan du ändrar verksamheten

Om du planerar en ändring av din verksamhet och om ändringen inverkar på störningen för miljön eller för närboende måste du göra en anmälan. För ändringsanmälan gäller också att den ska göras minst sex veckor i förväg.

Skriftligt beslut

När ärendet är utrett får du ett skriftligt beslut. Miljö- och byggnadsnämnden kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder.

Avgift för handläggning av anmälan

För handläggning av anmälan tar nämnden ut en avgift enligt kommunens taxa inom miljöbalkens område.

Miljöbalkens hänsynsregler

Enligt hänsynsreglerna ska risken för förorening eller annan påverkan på miljön förebyggas. Du ska använda bästa teknik utifrån vad som är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 augusti 2019