Tobak

Den som säljer tobaksvaror är skyldig att anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras senast samma dag som försäljningen påbörjas.

Tobak

Tillsammans med anmälan om tobaksförsäljning ska ett egenkontrollprogram bifogas och skickas in till kommunen. I kontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner ni har för att kontrollera kundernas ålder och hur ni organiserar tobaksförsäljningen. Ni bör ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Det finns regler i Tobakslagen (1993:581) som måste följas när man säljer tobaksvaror, till exempel:

  • Tobak får inte säljas till personer under 18 år.
  • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern på den som vill köpa tobak.
  • En tydlig skylt som informerar om förbudet att sälja tobak till någon som är under 18 år ska finnas uppsatt.
  • Tobaksvarorna du säljer ska vara märkta med bland annat varningstexter på svenska.
  • Marknadsföring av tobak får bara ske på ett visst sätt.

Kommunens ansvar

Kommunen utövar tillsyn över tobaksförsäljning. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller tobakslagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift för den tillsyn som bedrivs.

Ny tobakslag från 1 juli 2019.

Information om den nya tobakslagen

Sveriges riksdag röstade den 12 december 2018 igenom en ny tobakslag - Lag om tobak och liknande produkter. Genom nya lagen – lag om tobak och liknande produkter - upphävs lagen Tobakslagen 1993:581 och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Huvuddragen i den nya lagen är:

- Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

De som driver detaljhandel och partihandel har möjlighet att ansöka från och med 1 juli.

Den som inte har ansökt innan 1 november får inte sälja tobaksvaror eller liknande produkter.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 mars 2019