Tobak

13218176-tobaksbutik.jpg

Den som säljer tobaksvaror är skyldig att anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras senast samma dag som försäljningen påbörjas.

Tillsammans med anmälan om tobaksförsäljning ska ett egenkontrollprogram bifogas och skickas in till kommunen. I kontrollprogrammet ska det framgå vilka rutiner ni har för att kontrollera kundernas ålder och hur ni organiserar tobaksförsäljningen. Ni bör ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Förenklad delgivning

Miljö- och byggnadsnämnden använder sig i normalfallet av så kallad förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att myndigheten ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling. För mer information om förenklad delgivning.

Det finns regler i Tobakslagen (1993:581) som måste följas när man säljer tobaksvaror, till exempel:

 • Tobak får inte säljas till personer under 18 år.
 • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern på den som vill köpa tobak.
 • En tydlig skylt som informerar om förbudet att sälja tobak till någon som är under 18 år ska finnas uppsatt.
 • Tobaksvarorna du säljer ska vara märkta med bland annat varningstexter på svenska.
 • Marknadsföring av tobak får bara ske på ett visst sätt.

Kommunens ansvar

Kommunen utövar tillsyn över tobaksförsäljning. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller tobakslagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift för den tillsyn som bedrivs.

Ny tobakslag från 1 juli 2019.

Tillståndplikt för att sälja tobak från 1 juli

Sveriges riksdag röstade den 12 december 2018 igenom en ny tobakslag - Lag om tobak och liknande produkter. Genom nya lagen – lag om tobak och liknande produkter - upphävs lagen Tobakslagen 1993:581 och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Huvuddragen i den nya lagen är:

 • Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.
 • De som driver detaljhandel och partihandel har möjlighet att ansöka från och med 1 juli.
 • Den som inte har ansökt innan 1 november får inte sälja tobaksvaror eller liknande produkter.

Läs mer om den nya lagen i vårt informationsblad.

Utökat rökförbud från 1 juli

Det blir förbjudet att röka på många platser i Timrå kommun när den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli 2019 år.

Rökfria miljöer - utomhus

Den nya lagen innebär rökförbud i följande utomhusmiljöer:

 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till.exempel perronger, busshållplatser och taxizoner.
 • Uteserveringar.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, idrottsanläggningar.
 • Utanför alla entréer som allmänheten har tillträde till, där det råder rökförbud inomhus.

Rökning på uteserveringar

Från och med 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det gäller alla typer av uteserveringar. Det är heller inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att inrätta särskilda rökområden, så kallade "rökrutor".

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns utförlig information om den nya lagen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 juni 2019