Avfall

Sorteringsguide för mindre företag

Genom att sortera bidrar du till en bättre miljö. I sorteringsguiden (länk nedan) finns information om hur du sorterar ditt företags olika sorters avfall.

Sorteringsguide för mindre företag (utskriftsvänlig i A3-format).

Avfall från företag och andra verksamheter som ej är bostäder

Timrå kommuns avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering gäller för både företag och hushåll i kommunen.

Hushållsavfall och slam

Kommunen ansvarar för hämtning av hushållsavfall (soptunnan) och slam från toaletter med mera från företag.

Hushållsavfallet och slammet hämtas av kommunens entreprenör TIRAB (Timrå renhållnings AB), de ansvarar också för fakturering enligt avfallstaxa fastställd av kommunen.

Hushållsavfall (soptunnan)

Med hushållsavfall avses i detta fall den typ av avfall som uppkommer där människor vistas till exempel från personalrum, wc med mera men även avfall från restauranger och catering. Här ingår inte avfall med producentansvar såsom förpackningar och returpapper.

Företag kan välja storlek på kärl och hämtningsintervall efter behov. För mer information kontakta TIRAB:s kundtjänst.

Slam/latrin

Slambrunnar och tankar med slam från toaletter ska tömmas minst en gång per år och tömning kan ske oftare efter beställning hos TIRAB.

För att anmäla hämtning eller förändra abonnemang kontakta TIRAB:s kundtjänst:

Verksamhetsavfall och avfall med producentansvar

Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i verksamheten i företag, så som industrier, affärer eller tjänsteföretag. Ni ansvar själva för hanteringen av ert verksamhetsavfall. Transportörer och mottagare väljer ni själva men de skall ha tillstånd för transport och mottagande av avfallet.

Genom att sortera ert avfall kan ni minska era kostnader och samtidigt medverkar ni till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Prioritera er sortering så här:

  1. Farligt avfall (avfall som kan vara farligt för människor och djur)
  2. Avfall till återanvändning, (skrivbord, maskiner, lastpallar med mera)
  3. Avfall till materialåtervinning (metallskrot, förpackning, returpapper med mera)
  4. Avfall till förbränning (trä, plast, med mera)
  5. Återstående avfallsslag (det som går till deponi med mera)

Farligt avfall

Det är viktigt att farligt avfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Kontakta en entreprenör som kan den typ av farligt avfall som uppkommer inom ert företag. Entreprenören och mottagaren ska ha tillstånd för att transportera och ta emot det farliga avfallet.

Om ni har frågor angående hantering av ert farliga avfall kontakta gärna miljö- och byggkontoret.

Kom ihåg att du måste ha tillstånd från länsstyrelsen om du transporterar farligt avfall. Ansöknings- och anmälningsblanketter för transport av farligt avfall finns på Länsstyrelsens hemsida.

Avfall med producentansvar

Producentansvar, det vill säga producerande företag, är ansvariga för att deras produkter efter användning omhändertas på ett korrekt sätt.

Förpackningar och returpapper, ansvarar förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för. Ni kan också kontakta en lokal entreprenör direkt för hämtning.

Elavfall och batterier, ansvarar elkretsen för.

Leverantörer tar i många fall emot uttjänta produkter när de levererar nya.

Däck och bilar, har också producentansvar, ta kontakt med din leverantör eller en bilskrot för mer information.

Timrå Återvinningscentral (Svetsarvägen 2) drivs av TIRAB och där kan företag gratis lämna förpackningar, returpapper, elavfall och batterier med producentansvar. (För övriga typer av avfall betalar företag avgift.) Vid stora mängder kontakta TIRAB för hämtning, då de har begränsad mottagningskapacitet på Återvinningscentralen.

Övrigt verksamhetsavfall (inklusive grovsopor och byggavfall)

Välj en entreprenör eller mottagningsstation och tänk gärna på att sortera och återanvända och återvinna så stor del av avfallet som möjligt.

Många branscher som till exempel jordbruket har egna insamlingskanaler för branschspecifikt avfall inklusive avfall med producentansvar. Branschorganisationer kan ofta ge bra info om dessa.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 januari 2017