Miljöfarlig verksamhet

Vi erbjuder

Tillsyn över att företag och privatpersoner lever upp till kraven i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen vid tillståndsprövning eller andra beslut.

Anmälan enligt miljöbalken vid start av miljöfarlig verksamhet eller start av verksamhet som medför risker ur hälsoskyddssynpunkt liksom vid åtgärder i förorenad mark.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och krav.
  • Att företaget eller personen lämnar de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
  • Att företaget eller personen ansvarar för att kontrollera sin verksamhet och också håller sig underrättad om verksamhetens påverkan på hälsa och miljö.

Detta kan du förvänta dig av oss

När du lämnat in kompletta handlingar och uppgifter ska ditt ärende vara behandlat inom 6 veckor.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 december 2016