Sommarunderhåll vägar

Vi erbjuder

Vinterväghållningen avslutas med sandupptagning och sedan tar barmarks-underhåll av vägbanor vid. Här ingår beläggningsunderhåll, förstärkningsarbeten och damm-bindning, drift/underhåll av broar, tunnlar och stödmurar, dikesslåtter, skyltning och dagvattenavledning. Städning utmed genomfartsvägar utförs av entreprenör.

Detta kan du förvänta dig

  • Grusning genomförs vid behov med slitlagergrus.
  • Dammbindning, saltning och vattning av grusvägar görs en gång under juni månad.
  • Diken rotorklipps så att växtligheten hålls på en prydlig nivå. Infarterna till Timrå centrum, Köpmangatan och Fagerviksvägen klipps före midsommar, medan resterande delar tas efter semesterperioden. Klippningen genomförs i egen regi.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Som fastighetsägare är du skyldig att sköta tomten så att inte olägenheter uppkommer för omgivningen och trafiken.
  • Häckar ska hållas på en maxhöjd av 80 cm för att inte försämra sikten i vägkorsningar/utfarter.
  • Inför vintern ska trädgrenar kapas så att de inte hänger ner över gång- och körbanor och hindrar snöröjningsfordonen eller försämrar ljuset från gatubelysningen samt skymmer trafikmärken.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 december 2016