Avfall och återvinning

Vi erbjuder

Kultur och teknikförvaltningen ansvarar för att ge medborgare och företag i Timrå en miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering. Kommunen har ansvar för allt hushållsavfall samt farligt avfall från hushållen, dock ej för avfall för vilket producentansvar gäller. Verksamheten är avgiftsfinansierad och betalas via avfallstaxan. 

Verksamheterna är utlagda på entreprenad till Timrå Renhållnings AB (TIRAB).  

Mer information och utförligare beskrivningar finns i Timrå kommuns avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering.

Detta kan du som medborgare förvänta dig

 • Tömma kärlet för brännbart hushållsavfall.
 • Ge tillgång till återvinningscentral och farligt avfall.
 • Ge tillgång till mobil insamling av farligt avfall 4 gånger per år.
 • Tömma avlopps- och slamtankar samt slamavskiljare.
 • Hämta latrinkärl två gånger per år.
 • Omhänderta avfallet på ett miljöriktigt sätt.

Detta kan du som företagare förvänta dig

 • Tömma kärlet för brännbart hushållsavfall.
 • Tömma avlopps- och slamtankar samt slamavskiljare.
 • Omhänderta avfallet på ett miljöriktigt sätt. För övriga tjänster hänvisar vi till de privata företag som finns i närområdet.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Ställa ut ditt kärl för tömning samt rengöra det vid behov.
 • Följa de ordningsregler som finns vid återvinningsstationer och återvinningscentral och sortera avfallet efter anvisningar.
 • Betala din avfallstaxa.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 december 2018