Ekonomi

Vart går den skatt som Timråborna betalar till kommunen? I Budget och Verksamhetsplan anger Kommunfullmäktige de mål som verksamheten ska uppfylla och hur mycket verksamheten får kosta.

I delårsrapport finns en uppföljning av verksamheten. Uppfyller vi målen inom de ekonomiska ramarna som fullmäktige har bestämt att det får kosta.

I årsredovisningen rapporterar verksamheten om målen har uppfyllts. Är det inom de ekonomiska ramarna som fullmäktige beslutat om.

I personalredovisning med hälsobokslut ges en tydlig bild av hur personalsammansättning, sjukfrånvaro, rekryteringsbehov med mera ser ut. Information ges också om olika projekt som pågår inom kommunen.

Kommunfullmäktige har fastställt dessa styrande dokument inom området ekonomi:

"Riktlinjer i finansfrågor" regleras hur kommunen ska förvaltar sina pengar. Så att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.

"Styrningsregler för Timrå kommun" beskriver vilka principer som gäller för verksamhetens arbete för att uppnå mål och effektiv användning av resurser.

Intern kontroll sker för att:

  • säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • att lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
  • skydd mot förlust och förstörelse av tillgångar med mera.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 april 2013