Kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-2022

Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens regering. Kommunstyrelsen, som är en nämnd, har 11 ledamöter valda av kommunfullmäktige. Den förbereder nästan alla ärenden åt fullmäktige samt har en ledande och samordnande roll gentemot övriga styrelser och nämnder i kommunen.

Kommunstyrelsen är, av tradition inom svensk kommunalpolitik, liksom de andra nämnderna proportionerligt sammansatt av representanter från partierna, och mandatfördelningen motsvarar den i fullmäktige. Uppgifterna för kommunstyrelsen är att:

  • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
  • Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Från nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs
  • Sköta kommunens ekonomiska förvaltning 
  • Ha uppsikt över nämnderna och de företag som kommunen har inrättat
  • Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter
  • Bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • Verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Ordförande Stefan Dalin (S) Tel 073-2709539

1:e vice ordförande Mari Eliasson (S) 073-0217365

2:e vice ordförande Tony Andersson (M) Tel 070-1903663

Adress:
Timrå Kommun
Kommunstyrelsen
861 82 TIMRÅ

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 januari 2019