Allmänhetens frågestund

Så gör du när du ställer Din fråga till kommunen

En gång/månad, vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har du möjlighet att ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”.

Frågestunden pågår i 30 minuter och startar före det ordinarie sammanträdet. Alla som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.

Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att du skall kunna påverka, väcka opinion och få bättre möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter.

Regler:

Du får själv välja om du vill ställa din fråga eller om ordföranden skall läsa upp frågan. När du ställer din fråga måste Du vara närvarande vid frågestunden.

Frågan kan du ställa muntligt eller skriftligt direkt vid sammanträdet. Både frågor och svar ska vara kortfattade.

Om du vill få ett utförligare svar bör frågan vara inlämnad till kommunledningskontoret i Timrå senast en vecka före sammanträdet. Om frågan är inlämnad i förväg är det också störst chans att du får svar från den person som vet mest i frågan.

Du kan välja att ställa din fråga till kommunen  eller till kommunfullmäktiges ledamöter. Om du vill ställa din fråga till någon annan än kommunfullmäktiges ledamöter, t ex till ordföranden i en nämnd/styrelse eller till en tjänsteman, bör du snarast meddela kommunledningskontoret så att denna person kan kallas till sammanträdet.

Fråga får endast beröra ämne som är av allmänt intresse och som tillhör kommunfullmäktige, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågan får inte handla om personärenden, myndighetsutövning mot enskild t ex bygglov eller försörjningsstöd.

Du får tre minuter på dig att ställa din fråga. Den som svarar har sedan fem minuter på sig att svara. Om du vill får du ställa en följdfråga på en minut efter det att du fått ett svar. Den som svarar får då två minuter på sig för att svara. Meningen är inte att det ska bli någon debatt mellan andra i fullmäktige.

Kommunallagens regler för offentlighet och ordning vid sammanträdena gäller även vid allmänhetens frågestund.

Vid behov av teckenspråkstolk får du själv kontakta tolkcentralen.

En skriftlig fråga som inkommer till kommunledningskontoret registreras hos oss och blir därmed en offentlig handling vilket innebär att vem som helst kan läsa frågan

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 september 2016