Allmänhetens frågestund

Så gör du när du ställer Din fråga till kommunen

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har du som privatperson och folkbokförd i kommunen, möjlighet att ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”.

Frågestunden pågår i 30 minuter och startar före det ordinarie sammanträdet. Alla som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.

Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att du skall kunna påverka, väcka opinion och få bättre möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter.

Frågan ska vara skriftlig och inlämnad till kommunledningskontorets kansli senast 3 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde

Om du vill få ett utförligare svar bör frågan vara inlämnad till kommunledningskontoret i Timrå senast en vecka före sammanträdet. Om frågan är inlämnad i förväg är det också störst chans att du får svar från den person som vet mest i frågan.

Du kan välja att ställa din fråga till kommunen eller till kommunfullmäktiges ledamöter. Om du vill ställa din fråga till någon annan än kommunfullmäktiges ledamöter, t ex till ordföranden i en nämnd/styrelse eller till en tjänsteman, bör du snarast meddela kommunledningskontoret så att denna person kan kallas till sammanträdet.
Fråga får endast beröra ämne som är av allmänt intresse och som tillhör kommunfullmäktige, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågan får inte handla om personärenden, myndighetsutövning mot enskild t ex bygglov eller försörjningsstöd.

Överläggning mellan kommunfullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 april 2018