Dina rättigheter enligt GDPR

Personuppgiftsansvar

Timrå kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och övrig verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken "Kontakt".

Kommunen har också ett anställt dataskyddsombud, Matts Boman 060-12 32 00.

Detta är personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är till exempel; namn, personnummer och kundnummer.

Till känsliga personuppgifter hör till exempel; hälsoinformation, religion, kriminalregister, genetiska och biometriska data (fingeravtryck, röst etc.).

Offentlighetsprincipen

Timrå kommun är en offentlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter (ex; namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Strukturerad personuppgiftsbehandling

Kommunen är skyldig att ge dig besked om de behandlar personuppgifter som rör dig.

• vilka uppgifter om den registrerade som behandlas

• varifrån dessa uppgifter har hämtats

• ändamålen med behandlingen

• till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut

Information ska normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan.

En ansökan om registerutdrag till kommunen, ska du göra skriftligen. Ansökan ska innehålla namn, adress, personnummer och vara undertecknad. Detta gör vi för att kunna säkerställa att personen är den man utger sig för att vara. Därför går det inte att skicka den via e-post.

Möjligheten att själv begära rättelse

Kommunen är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

Om du av någon anledning anser att kommunen behandlar dina personuppgifter i strid med personuppgiftslagen, kan du alltså vända dig till kommunen och begära att få personuppgifterna rättade. Kommunen ska därefter genast utreda om dina anmärkningar är befogade och, om så skulle vara fallet, snarast rätta felen.

Direkt marknadsföring

Kommunen använder inte dina uppgifter till marknadsföring eller lämnar ut dessa till 3:e part.

Ostrukturerad personuppgiftsbehandling (missbruksregeln)

I dataskyddsförordningen finns den så kallade missbruksregeln inte längre kvar. Det innebär att det är samma regler som gäller för strukturerade personuppgifter och för ostrukturerade, till exempel det som skrivs om personer i e-post och på webbplatser.

Om uppgifterna inte rättas

Om du inte lyckats förmå kommunen att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som behandlas i strid med personuppgiftslagen eller upphöra att behandla dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur kommunen behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade.

Länk till Datainspektionens sida med mera information

Om du inte betalar din faktura till kommunen

Timrå kommun har ett stort antal olika avtalsrelationer med både företag och privatpersoner. I många av fallen skickas fakturor ut från kommunen på diverse olika avgifter. Det kan till exempel vara barnomsorg, hemtjänst, bygglov och så vidare.

Betalas inte dessa fakturor lämnas ärendet över till ett inkassobolag för behandling av detta ändamål. Inkassobolaget blir i detta fall också personuppgiftsansvarig.

Har du drabbats av detta och vill ha mera information. Kontakta ekonomienheten 060-16 31 00.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2018