Laglighetsprövning, (kommunalbesvär)

  • Du måste vara folkbokförd i Timrå kommun eller äga fast egendom i kommunen. Du behöver inte vara personligen berörd av beslutet.
  • När beslutet är justerat (protokollet underskrivet) och anslag om justering är uppsatt på kommunens anslagstavla kan du överklaga det.  Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet räknat från den dag då anslagets sattes upp. I varje protokoll står det när anslaget sätts upp på anslagstavlan.
  • Det kostar inget för den som överklagar.
  • Överklagan måste vara skriftligt och ska skickas till

Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314, 871 27 Härnösand
I din överklagan skriver du: - vilken instans (nämnd eller kommunfullmäktige) som fattat beslutet - vilket datum beslutet fattats och vilket paragrafnummer det har i mötesprotokollet - varför du vill att beslutet ska upphävas.

Vad händer efter du överklagat?

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning eller
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget eller
  • beslutande organ har överskridit sina befogenheter eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte sätta in ett annat beslut i stället. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut betyder det att det inte finns något beslut i ärendet längre. Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt som möjligt återställa det som gjorts.

Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 januari 2017