Förvaltningsbesvär

Vid beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa dig om hur du skall göra för att överklaga; kommunen ska ge en så kallad besvärs-hänvisning i samband med att du får del av beslutet.

  • Ett förvaltningsbesvär ska lämnas in till den myndighet (nämnd) som meddelat beslutet  inom tre veckor räknat från det datum du fick del av beslutet.
  • Överklagan ska vara skriftlig.
  • Det kostar inget för den som överklagar.
  • I din överklagan skriver du: - vilket beslut du vill överklaga - varför du vill att beslutet ska upphävas eller ändras.
  • Om den beslutande instansen inte ändrar beslutet på det sätt som du begär i din överklagan sänds överklagandet till Förvaltningsrätten eller annan berörd rättslig instans för prövning.

Vad händer efter du överklagat?

Vid prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Det överklagade beslutet kan upphävas eller ändras av domstolen.

Regler om förvaltningsbesvär finns i Förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, till exempel socialtjänstlagen, skollagen, plan – och bygglagen m.fl. lagar. Av speciallagstiftningarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 september 2018