Överklaga beslut

Du som kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut. Det finns olika typer av överklaganden, laglighetsprövning (kommunalbesvär), eller förvaltningsbesvär.

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på:

  • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller
  • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär)

Kontaktuppgifter

Timrå kommun

861 82 TIMRÅ

Telefon 060-16 31 00 
E-post info@timra.se

Besöksadress Köpmangatan 14

Öppettider på kommunhus Vardagar 07.50-16.30

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas, så kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning.

Vad gäller vid laglighetsprövning?

Förvaltningsbesvär

Vissa typer av kommunala beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, däribland bygglov och detaljplaner enligt plan- och bygglagen samt vissa ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, frågor om brandskydd m.m. Bara den som beslutet angår, det vill säga den som är part i ärendet kan överklaga med förvaltningsbesvär, till exempel den som är berörd av bygglov eller socialt bistånd. Vissa speciallagstiftningar kan även ge andra möjlighet att överklaga, exempelvis så har föreningar med naturskyddsintressen möjlighet att klaga i vissa miljöbalksärenden. Vid ett överklagande kontrollerar överprövande instans också om den som överklagat har rätt till detta.

Vad gäller vid förvaltningsbesvär?

Hur, när och till vem överklagar man?

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Enligt Förvaltningslagen (1980:223) 4:e paragrafen, ska kommunen lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör kommunens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och kommunens verksamhet.

Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör kommunen hjälpa personen till rätta.

Om du behöver hjälp med att överklaga kontakta kommunen tel 060-16 31 00 eller timra.kommun@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017